เรื่องราวของเรา

เรื่องราวของเรา

เราช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างสุขภาพสู่อนาคต

เราสัมผัสกับชีวิตหลายพันล้านคนในแต่ละวัน เราต้องการช่วยสร้างโลกและสุขภาพที่ดีกว่าเดิมให้แก่ผู้คน รวมทั้งครอบครัว ชุมชนของเราและของโลก

มาดูกันว่าการดำเนินการของเนสท์เล่ส่งผลกระทบอย่างไรกับโลกใบนี้ได้จากเรื่องราวต่างๆ ของเรา
ด้านล่างนี้

เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน แหล่งน้ำที่เข้าถึงได้ การเกษตร การเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก การจัดการและดูแลทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน การจัดการน้ำและสุขาภิบาล การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ การตัดไม้ทำลายป่า การประหยัดพลังงาน การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดการใช้น้ำ การลดจำนวนขยะ การวิจัย การศึกษาที่เท่าเทียม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ขจัดความยากจน ขจัดความหิวโหย ความเท่าเทียมทางเพศ ความเป็นผู้ประกอบการ ความเป็นอยู่ในชนบท ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อทรัพยากร ความสามารถในการทำงานของเยาวชน ความหลากหลาย ความอยู่ดีมีสุข คุณค่าทางโภชนาการ คุณภาพชีวิตและการเป็นอยู่ ทรัพยากรทางธรรมชาติ นวัตกรรม น้ำ บทบาทของผู้หญิงที่มีอำนาจมากขึ้น พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ ลดความเหลื่อมล้ำ สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก สิทธิมนุษยชน อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน