Sort by
Sort by

โครงการฝึกงานของเนสท์เล่

โครงการฝึกงานของเนสท์เล่

โครงการฝึกงานของเนสท์เล่มุ่งหวังจะมอบความรู้เชิงลึกทางธุรกิจ น้องๆจะได้ประสบการณ์การทำงานจริง มีอิสระในการทำงานและรับผิดชอบโปรเจ็ค เรียนรู้ที่จะใช้ศักยภาพของตัวเอง เรียนรู้จากทีม หัวหน้างาน และผู้บริหารระดับสูงที่จะคอยช่วยพัฒนาทักษะและศักยภาพของน้อง ๆ ในระยะเวลาตลอด 8 สัปดาห์

ในฐานะนักศึกษาฝึกงานของเนสท์เล่ น้องๆจะได้เรียนรู้ ได้พัฒนาตนเองจากคำแนะนำและการดูแลจากพี่เลี้ยงและสมาชิกในแผนกอย่างใกล้ชิด​

ที่เนสท์เล่เรามีความตั้งใจที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของน้องๆทุกคนและเตรียมความพร้อมของน้องๆด้วยการให้โอกาสน้องๆเรียนรู้การทำงานจริงๆนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน

สวัสดิการ

Mentoring

ได้รับการสอนและคำแนะนำจากหัวหน้างานที่มีประสบการณ์

Hands on

ได้รับประสบการณ์การทำงานจริงและความรู้ในธุรกิจประเภทอุปโภคบริโภค

Networking

ได้มีโอกาสรู้จักกับพี่ๆในเนสท์เล่เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น

Development

ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการทำงานกับผู้อื่น​
และความเป็นผู้นำ

 • เป็นนักศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การบัญชีการเงิน​ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การอาหาร วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการบรรจุ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  Full time student
 • มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
  Active
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้ดีเยี่ยม
  Thai and English
 • มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาศักยกาพและสร้างเสริมประสบการณ์
  Good academic
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี
  Team player
 • มีความสนใจในอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค
  Interest

สายงานที่เปิดรับ

Sales

การเข้ามาฝึกงานในฝ่ายขายจะทำให้มีความเข้าใจเรื่องของการตลาด ช่องทางการขาย กลยุทธ์ต่างๆรวมถึงจะมีโอกาสได้เรียนรู้และทำความเข้าใจความต้องการของผู้ซื้อ ทิศทางความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ

Marketing

น้องๆจะได้มีโอกาสเรียนรู้งานการตลาดขั้นพืนฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบริหารแบรนด์ผ่านกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสื่อสาร การทำความเข้าใจลูกค้าในเชิงลึก มากกว่านั้นคือการเข้าใจการสื่อสารแบบนอกกรอบ และกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อพัฒนาแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จ

Finance

เมื่อเข้ามาเป็นส่วนนึงของทีมการเงินคุณจะได้เรียนรู้และมีโอกาสได้ดูรายงานทางการเงิน ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานทางธุรกิจเพื่อวิเคราะห์รายงานทางการเงิน กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อช่วยทำให้เป้าหมายของธุรกิจสำเร็จ

Technical & production

การได้เข้ามาฝึกงานในแผนกวิศวกรรมและการผลิตของเนสท์เล่ คุณจะได้รับโอกาสในการทำงานที่หลากหลาย และจะได้เรียนรู้แกนหลักของกระบวนการและความรู้เชิงลึก ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเชิงวิศวกรรม เทคโนโลยีทางอาหาร ความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม การดำเนินงาน ข้อบังคับ และการควบคุมคุณภาพ

Human resources

การเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแผนกทรัพยากรบุคคล น้องๆจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การบริหารคนในด้านต่างๆทั้งการสรรหาและการพัฒนาศักยภาพพนักงานภายในองค์กรเพื่อต่อยอดและส่งเสริมองค์รวมทางธุรกิจ

Supply chains

เราจะได้เรียนรู้กระบวนการของการบริหารทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การนำเข้าวัตถุดิบสู่กระบวนการผลิต กระบวนการสั่งซื้อจนกระทั่งส่งสินค้าถึงมือลูกค้าให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด​ น้องๆจะได้รับโอกาสที่จะเรียนรู้การวางแผน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารคลังสินค้า และการขนส่ง

รับฟังประสบการณ์จากนักศึกษาฝึกงานของเรา

ขั้นตอนการสมัคร

Application process TH

สำหรับน้องๆบางคนที่มีคำถาม

น้องๆพร้อมรึยังคะที่จะเข้ามาร่วมงานกับเรา?