การดำเนินธุรกิจของเราต้องสร้างความมั่นใจว่าทำโดยอยู่ภายใต้ขอบเขตที่คำนึงถึงสภาวะของโลกอย่างสมดุล ซึ่งหมายถึงการมีหน้าที่ร่วมปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทั้งผลักดันให้ผู้คนเกิดความตระหนัก และร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เราจึงดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นสู่เป้าหมายที่ต้องการไม่ให้เกิดผลกระทบต่อใดๆ ต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้พันธกิจการใช้เลือกวัตถุดิบจากแหล่งที่มาอย่างคุ้มค่า รวมไปถึงการจัดการน้ำและของเสียจากการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อสร้างวงจรการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น​

การจัดการกับขยะพลาสติก

ขยะพลาสติกและมลพิษจากกระบวนการกำจัดขยะ เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้ เพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง เนสท์เล่จึงมีแนวคิดพยายามลดการใช้บรรจุภัณฑ์จากวัสดุที่ทำลายสิ่งแวดล้อม และต้องการเปลี่ยนมาใช้วัสดุทางเลือกในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้ได้ภายในปี 2568 โดยเรามีทีมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานและสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไปได้นานขึ้น พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำของกลุ่มผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มในการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
อ่านเพิ่มเติม
environment

ความใส่ใจทรัพยากรน้ำ

การรักษาแหล่งน้ำให้สะอาดเป็นอีกประเด็นที่เนสท์เล่ให้ความสำคัญ เพราะโลกใบนี้มีน้ำจืดสำหรับบริโภคเพียง 1% เราจึงเดินหน้าปกป้องและรักษาทรัพยากรน้ำสำหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคต ผ่านนโยบายที่ต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมกำหนดแนวทางการดูแลทรัพยากรน้ำควบคู่กับการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
การรักษาแหล่งน้ำ