Sort by
Sort by

ยิ่งใหญ่ไปกว่าความยั่งยืน เราช่วยปกป้อง ทดแทน ฟื้นฟูและพัฒนาระบบนิเวศของเรา​

เนสท์เล่ดำเนินธุรกิจบนเส้นทางแห่งการดูแลและฟื้นฟู ด้วยความมุ่งมั่นสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050 เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก สำหรับแนวทางการดูแลและฟื้นฟูสำหรับเนสท์เล่มีพื้นฐานจากการทำเกษตรกรรมพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การรักษาความอุดมสมบูรณ์และเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในดิน ดูแลและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ อากาศ ฯลฯ รวมถึงปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนั้น การดำเนินธุรกิจของเราตามคำมั่นสัญญาด้านความยั่งยืนของเรา ไม่ใช่เพียงมุ่งเน้นไปที่การผลิตไม่ทำร้ายโลก แต่เรายังพยายาม "สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อระบบอาหารอย่างกว้างขวาง" ​

​พร้อมทั้งดูแลและฟื้นฟูระบบอาหารในระยะยาวตามคำมั่นสัญญาด้านความยั่งยืน โดยพยายามใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาในแต่ละท้องถิ่นทั่วโลกให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยแรงบันดาลใจที่เชื่อว่าธรรมชาติสามารถดูแลและฟื้นฟูความสมดุลตามกลไกของตัวเอง เราจึงมุ่งเน้นพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ครบทุกมิติ ตั้งแต่ความเป็นอยู่ของเกษตรกรและชุมชนที่ทำงานร่วมกับเรา เพิ่มพูนคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค ตลอดจนฟื้นฟูระบบนิเวศทางธรรมชาติ เพื่อร่วมสร้างสรรค์อนาคตที่อุดมสมบูรณ์เพื่อส่งต่อโลกแก่คนรุ่นต่อไป

จากคำมั่นสัญญาสู่การลงมือทำ​

สิ่งแวดล้อม​

สิ่งที่เราทำเพื่อช่วยปกป้อง ทดแทน ฟื้นฟูและพัฒนาสิ่งแวดล้อม​