Sort by
Sort by

เจตนารมณ์ของเนสท์เล่

การทำงานร่วมกันกับพันธมิตรของเนสท์เล่ทำให้เราสามารถสร้างค่านิยมที่อยู่บนพื้นฐานของความเอาใจใส่เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่บุคลากรยึดถือปฏิบัติร่วมกัน ทั้งยังมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าธุรกิจให้ประสบความสำเร็จระยะยาว โดยการเร่งการพัฒนาและจัดสรรทรัพยากรอย่างรอบคอบ ตามเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ทั่วโลก (Nestlé Purpose) คือการ “เปิดพลังแห่งอาหาร เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อทุกคนในวันนี้และในอนาคต” (We unlock the power of food to enhance quality of life for everyone, today and for generations to come) โดยแบ่งออกเป็น 3 แกนหลักสำคัญ

จุดมุ่งหมายของเรา

เรามีจุดมุ่งหมายสำคัญ 3 ประการที่มุ่งมั่นจะทำให้สำเร็จภายในปี 2030 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ไปที่หน้า "เนสท์เล่และสังคม"

ambition

ส่งเสริมสุขภาพเด็ก​

50 ล้านคน​

ด้วยโภชนาการที่ดี​

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน​​

30 ล้านคน

ที่มีส่วนร่วมกับธุรกิจ

ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ปราศจาก

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ประวัติของเรา

เพราะเรามุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมสุขภาพดีให้กับทุกคนบนโลกนี้ และนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่เมิ่อ 150 ปีที่แล้ว คุณอองรี เนสท์เล่ ได้คิดค้นอาหารเสริมธัญพืช (ซีเรียล) สำหรับเด็กทารกเพื่อช่วยชีวิตเด็กคนหนึ่งไว้

ค่านิยมของเรา
ค่านิยมของเนสท์เล่สะท้อนถึงการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจของเนสท์เล่ อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์ และใส่ใจทั้งพนักงานของเรา และพันธมิตรทางธุรกิจที่เราดำเนินงานด้วย
aboutus