Sort by
Sort by

ความหลากหลายและการมีส่วนร่วม

   
วัฒนธรรม
วัฒนธรรม
วัฒนธรรม

โดยการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม ใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของพนักงานของเราเมื่อทำงานร่วมกัน

สังคม
สังคม
สังคม

ด้วยการทำงานและการมีส่วนร่วมกับสังคมและหุ้นส่วนทางธุรกิจที่หลากหลายของเราทั่วทั้งห่วงโซ่แห่งคุณค่า (value chain)

นวัตกรรม
นวัตกรรม
นวัตกรรม

โดยคิดถึงความต้องการของผู้บริโภคและลูกค้าที่หลากหลายในผลิตภัณฑ์และบริการของเราและครอบคลุมความสามารถในการเข้าถึงของพวกเขา ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่มีเงื่อนไข

การมีส่วนร่วม

ความสมดุลทางเพศเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมาตั้งแต่ปี 2008 และสิ่งนี้ช่วยให้เราเพิ่มจำนวนพนักงานหญิงทุกระดับในองค์กร เราต้องการที่จะเป็นบริษัทที่มีความสมดุลทางเพศ โดยการสร้างเงื่อนไขที่ทำให้เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมการทำงานของเราเพื่อเพิ่มจำนวนผู้หญิงที่เป็นผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง การริเริ่มเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศในระดับโลกและระดับท้องถิ่นของเรา ได้แก่:

nestle company training and seminar
 

ความสมดุลทางเพศไม่ใช่แค่เรื่องในระดับองค์กร เรารู้ว่าความเท่าเทียมทางเพศ สิทธิสตรี การศึกษาสำหรับผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทั่วโลก และการเสริมสร้างพลังของผู้หญิงนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างคุณค่าร่วมกันสำหรับธุรกิจของเราและสังคม

ความหลากหลาย

การให้ความสำคัญกับความหลากหลายหมายถึงการใส่ใจในวิธีการคิดที่แตกต่าง วัฒนธรรมที่แตกต่าง และสิ่งอื่นในทุกแง่มุมของสังคม มีการเปิดรับและการมีส่วนร่วมในการปฏิสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกบริษัทของเรา

ความหลากหลายและการมีส่วนร่วมเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมเนสท์เล่ เรามุ่งหมายให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานที่สร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคน ที่ผู้คนได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรีและความเคารพ เราพยายามเต็มที่เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมที่มีส่วนร่วมนี้ สิ่งนี้ช่วยให้เราใช้ประโยชน์จากทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครของพนักงานที่หลากหลายของเรา
company training and seminar
company meeting