Sort by
Sort by

เนสท์เล่เพื่อเด็กสุขภาพดี

"เนสท์เล่เพื่อเด็กสุขภาพดี“ มุ่งมั่นส่งเสริมให้เด็ก 50 ล้านคนทั่วโลกให้มีสุขภาพดี ภายในปี พ.ศ. 2573

โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่อร่อยและมีโภชนาการเหมาะสมมาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการให้ความรู้ คำปรึกษาและจัดกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และคุณครูมีความรู้พร้อมเทคนิคในการดูแลเด็กได้อย่างถูกต้อง​ ​
ซึ่งการดูแลเด็กให้มีสุขภาพที่ดี ต้องอาศัยความร่วมมือจากครอบครัวและโรงเรียน ร่วมปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพ สร้างเสริมให้เด็กแข็งแรงด้วยโภชนาการ การออกกำลังกาย สุขอนามัยที่ดีอย่างยั่งยืน และมีความสุข​