Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

เนสท์เล่เพื่อเด็กสุขภาพดี

เด็กสุขภาพดีเริ่มต้นที่การดูแลของคุณ

ครอบครัวและคุณครูร่วมปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพ สร้างเสริมให้เด็กไทยแข็งแรงด้วยโภชนาการ การออกกำลังกาย และสุขอนามัยที่ดี

 

ชวนลูกเข้าครัว สร้างสรรค์มื้อสนุก
ปรุงความสุขให้มื้ออร่อย

เมนูเด็ก อร่อยดี มีประโยชน์

สร้างสรรค์จานอาหารสุขภาพดีถูกหลักโภชนาการ อุดมพลังงาน
และสารอาหารที่ครบถ้วน เพื่อเด็กวัยเรียนเติบโตสมวัย

 

พื้นฐานสุขภาพดี

พร้อมพัฒนาการสมวัย เริ่มต้นที่ครอบครัว

พื้นฐานสุขภาพดี
 

ปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพดี
จากครูสู่เด็ก

แบบ Active Learning

nestle corporate social responsibility

ซื้อผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ :