Sort by
Sort by

โรงเรียนต้นแบบสุขภาพดี แก้วิกฤตเด็กอ้วน - ผอม

โรงเรียนต้นแบบสุขภาพดี แก้วิกฤตอ้วน – ผอม : โรงเรียนบ้านทุ่งสาย

คุณครูธิติยา ทักษิณภาค ครูอนามัยแห่งโรงเรียนบ้านทุ่งส่าย อ. ท่าตะเกียบ จ. ฉะเชิงเทรา สะท้อนปัญหาด้านโภชนาการของเด็กในโรงเรียนให้ฟังว่า “ในแต่ละปีจะพบนักเรียนจำนวนหนึ่งที่มีปัญหาด้านการเจริญเติบโต อ้วน เตี้ย ผอม แม้ว่าโรงเรียนจะช่วยแก้ปัญหาโภชนาการได้ในระดับหนึ่งในช่วงระหว่างเปิดภาคเรียน แต่เมื่อปิดภาคเรียนแล้ว ถ้าเด็กไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสม เมื่อเปิดเทอมมาก็จะเจอปัญหาเดิมนี้อีก”

ครูธิติยา เข้าร่วมโครงการเด็กไทยสุขภาพดีกับเนสท์เล่ตั้งแต่ปี 2554 จากการเป็นตัวแทนของโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมการอบรมกับทางโครงการฯ และได้รับสื่อการสอนมาหนึ่งชุด ซึ่งเห็นว่าน่าสนใจจึงลองนำมาใช้กับเด็กในห้องเรียนของตนเองก่อน ปรากฏว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จึงร่วมกับนักเรียนแกนนำและครูท่านอื่นๆ ต่อยอดให้กับเด็กทั้งโรงเรียน พร้อมทั้งจัดทำสื่อการสอนชุด ‘สื่อสร้างสรรค์ ลดหวาน มัน เค็ม’ สำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยเฉพาะเด็กที่มีภาวะอ้วน เตี้ย ผอม โดยเน้นการบูรณาการความรู้ด้านโภชนาการของโครงการฯ เข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอนภายในชั้นเรียน โดยเฉพาะ

หลัก 4 ประการเพื่อเด็กไทยสุขภาพดี ได้แก่

  • อ่าน- อ่านฉลากโภชนาการ
  • ปรับ- หันมากินอาหารที่หลากหลาย เพิ่มผักผลไม้
  • ขยับ- กินเท่าไหร่ ต้องใช้ให้หมด
  • เปลี่ยน- เปลี่ยนมากินอาหารที่มีความหวาน มัน เค็ม แต่พอดี
โดยได้ผนวกแนวคิดดังกล่าวไว้ในหลายๆ วิชา อาทิ การเรียนรู้การอ่านฉลากโภชนาการ และฉลากผลิตภัณฑ์ ในชั้นเรียนต่างๆ นอกจากนี้ ยังได้จัดประชุมผู้ปกครองและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พร้อมเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำในการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพของเด็กในขณะอยู่บ้านและระหว่างปิดภาคเรียน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการของเด็กอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

“ก่อนหน้านี้ ทางโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายพยายามแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพของเด็กมาโดยตลอด แต่เป็นการดำเนินการในแบบที่ไม่มีทิศทางและแผนการที่ชัดเจน จึงแก้ปัญหาได้แค่ในระยะสั้นๆ เมื่อเด็กปิดเทอมและห่างจากโรงเรียนไป ปัญหาก็กลับมาอีก แต่เมื่อได้รู้จักกับโครงการเด็กไทยสุขภาพดีจากเนสท์เล่ ทางโครงการฯ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องโภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียน สาเหตุ วิธีการแก้ปัญหา รวมทั้งเทคนิคการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพภายในโรงเรียน ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน ทำให้เรามีแรงบันดาลใจ เป้าหมายที่ชัดเจน และกระบวนการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม จึงสามารถแก้ปัญหาด้านโภชนาการของเด็กในโรงเรียนได้อย่างตรงจุด” ครูธิติยากล่าวพร้อมยกตัวอย่างโครงการ ‘กินเป็น เล่นเป็น เน้นสูง’ ที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอตลอดหนึ่งปีการศึกษา ส่งผลให้นักเรียนทั้งโรงเรียนมีสุขภาพดีขึ้น และปัจจุบันโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายมีนักเรียนที่มีน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง (สมส่วน) ถึงร้อยละ 85 จากนักเรียนทั้งหมด 410 คน

ซื้อผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ :