Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

เนสท์เล่และสังคม

สิ่งดีๆ ที่เราทำให้เกิดขึ้นในสังคม


ด้วยแรงขับเคลื่อนจากเจตนารมณ์ของเราเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคต เรามีจุดมุ่งหมายสำคัญ 3 ประการที่มุ่งมั่นจะทำให้สำเร็จภายในปี 2020 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ โดยเรามุ่งมั่นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับสังคมผ่านแผนงานกว่า 42 เรื่อง

Individual and Families
สำหรับบุคคลและครอบครัว

ช่วยให้เด็ก 50 ล้านคนมีสุขภาพที่ดีขึ้นPeople

Communities
สำหรับชุมชน

ช่วยให้คน 30 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่เกี่ยวข้องโดยตรงในธุรกิจเราให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน
Community

Planet
สำหรับโลกของเรา

มุ่งมั่นที่จะทำให้ธุรกิจของเราไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อสิ่งแวดล้อม


Planetแนวทางการดำเนินธุรกิจของเรา


เราทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจโดยยึดมั่นในค่านิยมการทำงานที่มีพื้นฐานมาจากความใส่ใจเพื่อสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคม ในขณะเดียวกันก็ยังทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จระยะยาวได้ ซึ่งเราเรียกว่า การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมและเราก็ยึดถือปฎิบัติค่านิยมที่ดีงามนี้ในทุกๆ สิ่งที่เราทำ