เจตนารมณ์ของเนสท์เล่

เรามุ่งมั่นทุ่มเทพลังและทรัพยากรเพื่อสร้างความยั่งยืนด้านอาหารและการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ต่อทั้งวิถีชีวิตผู้คน สัตว์เลี้ยง ชุมชน การดูแลรักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโลก ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตามเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ทั่วโลกที่ว่า “เปิดพลังแห่งอาหาร เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อทุกคนในวันนี้และในอนาคต”

เพื่อผู้คนและครอบครัว

มุ่งมั่นสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลก โดยมีเป้าหมายช่วยให้เด็ก 50 ล้านคน มีสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขภายในปี พ.ศ. 2573
โภชนาการที่ดีเพื่อผู้คนและครอบครัว
evel_1_CSV_page

เพื่อชุมชนและสังคม​

สร้างชุมชนที่เข้มแข็ง 30 ล้านคนภายในปี พ.ศ. 2573 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราโดยตรง​
พัฒนาความเป็นอยู่เพื่อชุมชน
CSV-S4-Pillar 1 Individual & family-1960x800.jpg

เพื่อโลกของเรา

รับผิดชอบและจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรม คำนึงถึงวงจรการผลิตที่ไม่ทำลายธรรมชาติ ไร้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อโลก
เพื่อโลกของเรา