Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

เนสท์เล่และสังคม

สิ่งดีๆ ที่เราทำให้เกิดขึ้นในสังคม

 

เรามีบทบาทสำคัญในชีวิตของคนหลายพันล้านคนในทุกๆ วัน ตั้งแต่เกษตรกรที่เพาะปลูกวัตถุดิบต่างๆ ให้เรา ทุกๆ ครอบครัวที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ของเรา ไปจนถึงชุมชนที่เราอยู่อาศัย และประกอบธุรกิจ รวมทั้งสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เราล้วนต้องพึ่งพาอาศัย

Individual and Families
สำหรับบุคคลและครอบครัว

ช่วยให้เด็ก 50 ล้านคนมีสุขภาพที่ดีขึ้นCommunities
สำหรับชุมชน

ช่วยให้คน 30 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่เกี่ยวข้องโดยตรงในธุรกิจเราให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน

Planet
สำหรับโลกของเรา

มุ่งมั่นที่จะทำให้ธุรกิจของเราไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อสิ่งแวดล้อม


แนวทางการดำเนินธุรกิจของเรา

 

เราทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจโดยยึดมั่นในค่านิยมการทำงานที่มีพื้นฐานมาจากความใส่ใจเพื่อสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคม ในขณะเดียวกันก็ยังทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จระยะยาวได้ ซึ่งเราเรียกว่า การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมและเราก็ยึดถือปฎิบัติค่านิยมที่ดีงามนี้ในทุกๆ สิ่งที่เราทำ

เจตนารมณ์ของเนสท์เล่ทั่วโลก (Nestlé Purpose) ซึ่งคือ “เปิดพลังแห่งอาหาร เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคน” Unlocking the power of food to enhance quality of life for everyone​ โดยแบ่งออกเป็น 3 แกนหลักสำคัญ ได้แก่

1. เพื่อผู้คนและครอบครัว ความมุ่งมั่นให้ผู้คนและทุกคนในครอบครัว มีชีวิตที่มีความสุขกายและสบายใจยิ่งขึ้น ผ่านแนวทางสำคัญ 3 ประการด้วยกัน ดังนี้

มอบทางเลือกที่อร่อยขึ้น และดีต่อสุขภาพมากขึ้น เนสท์เล่มุ่งมั่นที่จะสร้างสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภคด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่อร่อย และมีคุณค่าทางโภชนาการ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ลดน้ำตาล รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เสริมธาตุเหล็ก

จุดประกายผู้คนให้ใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดี เป็นเจตนารมณ์ที่เนสท์เล่ มุ่งมั่นจะช่วยให้ชีวิตของผู้บริโภคดีขึ้น ผ่านกิจกรรม และอีเว้นท์ต่างๆ มากมาย เพื่อที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้คน พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้มีคุณภาพ โดยกิจกรรมที่ผ่านมาที่เรียกได้ว่า เป็นการจุดประกายให้ผู้คนใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี สร้างเสริม แบ่งปัน และนำความรู้ทางโภชนาการไปใช้ เนสท์เล่มุ่งมั่นในการเผยแพร่ความรู้ ประโยชน์ทางโภชนาการไปสู่บุคคล และองค์กรภายนอก ทั้งความรู้ทางด้านโภชนาการ การออกกำลังกายที่ดี ผ่านทางกิจกรรม และแคมเปญต่างๆ

2. เพื่อชุมชน เนสท์เล่ มุ่งมั่นที่จะช่วยฟื้นฟู และพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้า ด้วยการ

 • ยกระดับความเป็นอยู่ในชนบท ผ่านการให้ความช่วยเหลือในการส่งเสริมอาชีพ ด้วยการจัดอบรม และสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ
 • การให้ความสำคัญ และผลักดันเรื่องสิทธิมนุษยชน
 • ช่วยให้เกิดการจ้างงานที่หลากหลากหลายอาชีพ และเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ในการก้าวสู่โลกการทำงาน

3. เพื่อโลกของเรา เนสท์เล่ มุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อคนรุ่นต่อไป ผ่านการ

 • การอนุรักษ์น้ำ พัฒนาคุณภาพน้ำในชนบท
 • หยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • การปกป้องสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 

nestlein-society_1440x610

 

โครงการในประเทศไทย
1. ความมุ่งมั่นให้ผู้คนและทุกคนในครอบครัว มีชีวิตที่มีความสุขกายและสบายใจยิ่งขึ้น

 • มอบทางเลือกที่อร่อยขึ้น และดีต่อสุขภาพมากขึ้น
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ของเนสท์เล่ได้รับสัญลักษณ์มากที่สุดในประเทศไทยถึง  53 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งผ่านเกณฑ์พิจารณาอย่างเข้มงวดจากนักโภชนาการ
 • จุดประกายผู้คนให้ใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดี
  • โครงการ ไมโล ฟุตซอล โร้ด ทู บาร์เซโลน่า ส่งเสริมให้เยาวชนไทยเติบโตสู่ความสำเร็จด้วยกีฬา
  • “โครงการรวมพลังเพื่อเด็กสุขภาพดี. เพื่อจุดประกายพ่อแม่ และผู้มีส่วนร่วมในการดูแลเด็ก เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีสุขภาพแข็งแรงอย่างยั่งยืน
 • สร้างเสริม แบ่งปัน และนำความรู้ทางโภชนาการไปใช้
  • “เนสท์เล่คนไทยแข็งแรง” มุ่งหวังส่งเสริมความแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจ ผ่านแคมเปญ “เนสท์เล่ คนไทยแข็งแรง ด้วย 3 อ.” ใช้ชีวิตดีเริ่มง่ายด้วย อาหาร-ออกกำลังกาย-อารมณ์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีของคนไทย
  • โครงการ “เนสท์เล่ คาราวานครอบครัวแข็งแรง” กิจกรรมให้ความรู้ ส่งเสริมการมีสุขภาพและโภชนการที่ดี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

2. มุ่งมั่นที่จะช่วยฟื้นฟู และพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้า

 • โครงการ “ปลูกด้วยใจ กาแฟไทยยั่งยืนกับเนสกาแฟ” สร้างคุณค่าและความรับผิดชอบต่อชาวสวนกาแฟ
 • โครงการ “เนสท์เล่ อาสา” สนับสนุนให้พนักงานของบริษัททำกิจกรรมดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

3. มุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อคนรุ่นต่อไป

 • โครงการ “เยาวชนพิทักษ์สายน้ำ” มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และพัฒนายุวชนรุ่นใหม่ให้การพิทักษ์น้ำเพื่อคนรุ่นใหม่ในอนาคต
 • โรงงานทั้ง 7 แห่งของเนสท์เล่สามารถลดปริมาณขยะฝังกลบเป็นศูนย์ตั้งแต่ปี 2561 โดยมีวิธีการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงโรงงาน
 • เนสท์เล่มีเป้าหมายระดับโลกที่มุ่งมั่นเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้สามารถรีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% ภายในปี 2568 และเราได้ปรับเปลี่ยนให้ผลิตภัณฑ์ของเราหลายหลายแบรนด์ใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น เนสกาแฟ โพรเทค โพร สลิม ที่ได้เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ภายนอกเป็นซองกระดาษ เนสกาแฟกระป๋องที่เปลี่ยนมาใช้กระป๋องอลูมิเนียม ขวดน้ำเนสท์เล่ เพียว ไลฟ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ และซองไอศกรีมเนสท์เล่ เอ็กซ์ตรีม นามะ ออเร้นจ์ และ เอ็กซ์ตรีม นามะ ดาร์ก ช็อกโกแลต บราวนี่ ที่ทำจากกระดาษทั้งหมด