Sort by
Sort by

ทำการเกษตรฟื้นฟูอย่างยั่งยืน รักษาสมดุลของระบบนิเวศ​

เราทำงานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทั้งในท้องถิ่นและทั่วโลก เพื่อนำแนวคิดด้านความยั่งยืนไปใช้ลงมือปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง เป็นจุดเริ่มต้นสู่การขยายขีดความสามารถด้านการผลิตอย่างรับผิดชอบ ผ่านทักษะของเกษตรกรและทรัพยากรที่มีคุณภาพเหมาะแก่การเพาะปลูกบนพื้นฐานการดูแลและฟื้นฟู รวมไปถึงให้ความสำคัญกับขั้นตอนจัดสรรวัตถุดิบด้วยการประเมินเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพการผลิตของเกษตรกรให้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิตอย่างรับผิดชอบและยั่งยืนมากขึ้น​ ​

ภายในปี 2025 เนสกาแฟตั้งใจที่จะร่วมแก้ไขปัญหาสภาพอากาศที่เป็นหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ โดยให้คำมั่นสัญญาในการผลิตกาแฟจากแหล่งปลูกที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 100% โดยเร่งดำเนินการตามแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ จากการทำไร่กาแฟด้วยขับเคลื่อนการเกษตรแบบฟื้นฟูและเป็นมิตรต่อระบบนิเวศ
Regenerative Agriculture for Sustainable Coffee Farming

ผลักดันการเกษตรแบบฟื้นฟู ปลูกกาแฟยั่งยืน ​ ​

ในประเทศไทยเราคำนึงถึงการรักษาและฟื้นฟูความหลากหลายในระบบนิเวศตั้งแต่จุดแรกเริ่มของการผลิต เนสกาแฟจึงทำโครงการ “ปลูกด้วยใจ กาแฟไทยยั่งยืนกับเนสกาแฟ” (Grown Respectfully) ผลักดันให้เกิดการเกษตรแบบยั่งยืนควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรที่จำเป็นต่อการเพาะปลูกและผลิตกาแฟ ในพื้นที่ 5 จังหวัดที่ปลูกกาแฟเป็นหลักของไทย คือ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และจันทบุรี ตั้งแต่คิดค้นพัฒนาและกระจายพันธุ์ต้นกล้ากาแฟให้กับเกษตรกรชาวสวนกาแฟ และให้ความรู้เพื่อใช้ทรัพยากรในการเพาะปลูกอย่างคุ้มค่า เช่น การดูแลรักษาน้ำและจัดการของเสีย การรักษาความสมบูรณ์และฟื้นฟูคุณภาพดิน ฯลฯ รวมถึงติดตามและวัดผลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและชุมชนของเกษตรกรทุกคน พร้อมกับพัฒนาคุณภาพเมล็ดกาแฟและสร้างกระบวนการผลิตวัตถุดิบที่ยั่งยืน

เรื่องราวของเราเพื่ออนาคตที่ไร้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บทความสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ยั่งยืน

hifi