Sort by
Sort by

โครงการพิชิตสุขภาพดี 13 สัปดาห์ กับเนสท์เล่

ความเป็นมาโครงการ

การสร้างความตระหนักและส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์จำเป็นต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการตัดสินใจปรับพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม อีกทั้ง สภาพแวดล้อมจำเป็นต้องเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีด้วย เช่น สินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ ควรคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ  การส่งเสริมสุขภาพทั้งระดับบุคคลและสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคประชาชน เอกชน และราชการ

ภายใต้เจตนารมณ์ของบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด สุขภาพและโภชนาการนับเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอดกว่า 130 ปีในประเทศไทย เนสท์เล่มุ่งมั่นส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น เข้าถึงคนในชุมชนที่ห่างไกลมากขึ้น ให้ได้รับทราบข้อมูลวิธีดูแลสุขภาพและโภชนาการอย่างถูกต้อง ทันการณ์ และสนับสนุนให้คนไทยทั่วประเทศมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกรมอนามัยที่ต้องการให้คนไทยมีสุขภาพดี จึงเป็นที่มาของโครงการ  “13 สัปดาห์ 13 ภารกิจ พิชิตสุขภาพ”

จึงเกิดการร่วมมือกันระหว่าง 2 องค์กรคือ กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ (กรส.) ภายใต้สังกัดกรมอนามัย ที่มีพันธกิจในการ อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพ และระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อประชาชนสุขภาพดี โดยมีภารกิจในการประสานความร่วมมือและผลักดันหน่วยงาน ชุมชน ให้เป็นหน่วยงานรอบรู้ด้านสุขภาพ กับ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ที่มีเจตนารมณ์ในการเปิดพลังแห่งอาหาร เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อทุกคนในวันนี้และในอนาคต โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่อร่อยและมีโภชนาการที่เหมาะสม ตอบสนองวิถีชีวิตให้มีสุขภาพแข็งแรง และส่งต่อความรู้เพิ่มพูนคุณภาพชีวิตให้กับคนไทย 

โครงการพิชิตสุขภาพดี

โครงการภารกิจพิชิต
สุขภาพดี 2566

โครงการภารกิจพิชิต
สุขภาพดี 2567

ช่องทางการติดต่อเข้าร่วมกิจกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook Group ภารกิจพิชิตสุขภาพดี 
ศูนย์ผู้บริโภคเนสท์เล่ โทร 1162 หรือ 02-657-8601
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย โทร 02-590-4705