Sort by
Sort by

โครงการภารกิจพิชิตสุขภาพดี กับเนสท์เล่ 2567

กรมอนามัยและเนสท์เล่ร่วมมือกันต่อยอดความสำเร็จจากปี 2566 สู่ภารกิจพิชิตสุขภาพดีในปี 2567

“ในปีนี้โครงการภารกิจพิชิตสุขภาพดีตั้งเป้าหมายขยายจำนวนจาก 130 ชุมชน สู่ 200 ชุมชน เข้าถึงคนไทยกว่า 10,000 คนทั่วประเทศสนับสนุนให้คนไทยลงมือปฏิบัติตามพฤติกรรมสุขภาพที่ดี” 

ภายใต้แนวคิด  “การกินอยู่อย่างสมดุล”  สมดุลทั้งความพึงพอใจ และความต้องการร่างกาย ครอบคลุมด้วย 13 ภารกิจสุขภาพดี ครอบคลุม 4 หัวข้อหลัก ลดหวาน มัน เค็ม, เพิ่มกิจกรรมทางกาย, ได้รับพลังงานพอเหมาะ, เสริมสารอาหารสำคัญ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเริ่มต้นปฏิบัติตามได้ง่าย และมีการเพิ่มระดับความเข้มข้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง สามารถรับรู้ได้ถึงผลการเปลี่ยนแปลงสุขภาพในเชิงบวก  เพื่อการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน      

โครงการพิชิตสุขภาพดี

การรับสมัคร

1) หน่วยบริการสุขภาพชุมชน ลงทะเบียนผ่านระบบในเว็บไซต์ “สาสุข อุ่นใจ” ของกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ ทั้งนี้ต้องรวบรวมประชาชนผู้เข้าร่วมให้ได้ครบ 50 คนต่อชุมชน

2) ทางโครงการจะมีการคัดเลือกชุมชนนำร่องและประกาศผลการสมัครให้ทราบภายใน 13 พ.ย. 2566 ผ่านเว็บไซต์ “สาสุข อุ่นใจ” 

สิ่งสนับสนุน

ผู้เข้าร่วม : ชุดผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ จำนวน 50 คนต่อชุมชน รวมมูลค่า 300 บาทต่อคน
1) โปสเตอร์ภารกิจพิชิตสุขภาพดีแบบแผ่นแม่เหล็ก
2) กระเป๋าและชุดผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ที่ได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ
3) เครื่องนับก้าว ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

หน่วยบริการ : เครื่องชั่งวัดองค์ประกอบร่างกาย 1 เครื่อง ต่อชุมชน

ของที่ระลึก

ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ครบตามกติกา
1) ทำได้ครบ 13 ภารกิจ
ชุดผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ที่ได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพรวมมูลค่า 400 บาท สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ครบตามกติกา 
2) ทำได้ครบ 13 ภารกิจ และ น้ำหนักลดอย่างน้อย 5% หรือ รอบเอวลดอย่างน้อย 1 นิ้ว
ชุดผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ที่ได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพรวมมูลค่า 400 บาท และอุปกรณ์ออกกำลังกายมูลค่า 200 บาท รวมมูลค่าทั้งหมด 600 บาท 

ของที่ระลึกสำหรับหน่วยบริการหรือชุมชน
รางวัลชุมชนดีเด่น 20 ชุมชน สำหรับชุมชนที่มีผู้เข้าร่วม 13 สัปดาห์ 13 ภารกิจ พิชิตสุขภาพดี กับเนสท์เล่ครบมากที่สุด และมีผลสุขภาพดีขึ้นมากที่สุด 20 อันดับแรก (พิจารณาจากค่าเฉลี่ยน้ำหนักและรอบเอวที่ลดลงของผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมไปถึงการมีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมในชุมชน และกิจกรรมในออนไลน์)
1) เกียรติบัตรชุมชนดีเด่น สำหรับชุมชน หน่วยงาน และพี่เลี้ยง
2) งานกิจกรรม “เนสท์เล่คาราวานครอบครัวแข็งแรง” สำหรับทุกคนในชุมชน มูลค่า 300,000 บาท
3) งานกิจกรรม “เนสท์เล่เพื่อเด็กสุขภาพดี” สำหรับผู้ปกครองและเด็ก 40 คนต่อชุมชน มูลค่างาน

โครงการภารกิจพิชิตสุขภาพดี 2567

 

พิชิตfb

 

พิชิตสาสุข

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook Group ภารกิจพิชิตสุขภาพดี 
ศูนย์ผู้บริโภคเนสท์เล่ โทร 1162 หรือ 02-657-8601
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย โทร 02-590-4705