Sort by
Sort by

เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้

ความสะดวกในการใช้งาน

เนสท์เล่มีนโยบายในการให้ข้อมูลและการสื่อสารที่ชัดเจน เราจึงออกแบบและจัดทำเว็บไซต์นี้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลตามแนวทางมาตรฐานในการพัฒนาเว็บไซต์ที่สะดวกต่อการเข้าถึง หรือ WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) ขององค์กร W3C (World Wide Web Consortium) โดย

เนสท์เล่ได้ตรวจสอบทุกหน้าของเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานของ WAI ตามหลักเกณฑ์ในระดับ AA ท่านสามารถติดต่อเว็บมาสเตอร์ของเว็บไซต์นี้ได้หากมีข้อสงสัยหรือเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้งาน

 

ลิ้งค์ในเครือเนสท์เล่

ลิงค์ที่ต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอกจะเป็นการเชื่อมไปยังเว็บไซต์ในกลุ่มของเนสท์เล่ทั่วโลก ซึ่งอาจจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้ ทั้งนี้ให้ยึดถือหลักการใช้งานนี้ในทุกเว็บไซต์