โภชนาการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต

Nestle for healthier kids
พันธกิจ "เนสท์เล่เพื่อเด็กสุขภาพดี"

เรามุ่งมั่นเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เด็ก 50 ล้านคนทั่วโลกภายในปี พ.ศ. 2573 ผ่านการให้ความรู้
และปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีด้านโภชนาการและสุขภาพ

 

ชวนลูกเข้าครัว สร้างสรรค์มื้อสนุก
ปรุงความสุขให้มื้ออร่อย

ซื้อผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ :