Sort by
Sort by

แจ้งเรา หากคุณมีเรื่องร้องเรียน

หลักปฏิบัติทางธุรกิจของเนสท์เล่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นยึดถือปฏิบัติในสิ่งถูกต้องซึ่งไม่อาจต่อรองได้

หลักปฏิบัติของเราเป็นสิ่งที่ใช้ได้จริง ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ลายลักษณ์อักษรที่ปรากฏอยู่บนแผ่นกระดาษ และเราคำนึงเสมอว่าทุกการดำเนินการของเราจะต้องสอดคล้องกับพันธะที่ให้ไว้ ทั้งนี้ คุณสามารถช่วยได้ด้วยการแจ้งผ่านระบบ Compliance Reporting System หรือที่เรียกกันว่า “Tell us” โดยระบบนี้เป็นช่องทางการสื่อสารสำหรับพนักงาน หรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสีย ให้สามารถรายงานการกระทำใด ๆ ที่อาจขัดต่อหลักปฏิบัติทางธุรกิจของเนสท์เล่

หมายเหตุ: โปรดระลึกว่าสินค้าหรือบริการใดที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนจะต้องถูกรายงานผ่าน ‘แบบฟอร์ม contact us’ ของเรา หรือโทรมาร้องเรียนผ่านศูนย์ผู้บริโภคเนสท์เล่

วิธีการร้องเรียน

คุณสามารถแจ้งเราผ่านระบบ Compliance Reporting System หรือ ‘Tell us’ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

1. คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกใช้แบบฟอร์มจากอินทราเน็ต (web form) หรือกดหมายเลขโทรศัพท์ฟรีเข้ามาโดยฝากข้อความที่ต้องการร้องเรียนไว้ โดยขั้นตอนการดำเนินการกับข้อร้องเรียนที่รับมาจากสองวิธีนี้เหมือนกัน

2. โดยทั้ง 2 วิธีการนั้น คุณจะได้รับหมายเลขข้อร้องเรียนเฉพาะบุคคล (individual case number) โปรดจำหมายเลขดังกล่าวและเก็บไว้เป็นความลับ

3. หมายเลขข้อร้องเรียนเฉพาะบุคคล (individual case number) เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการเข้าสู่ระบบ Compliance Reporting System และเข้าถึงเรื่องที่คุณได้ร้องเรียนไป โดยคุณสามารถติดตามความคืบหน้าของเรื่องที่คุณร้องเรียนได้หรือเพิ่มข้อมูลประกอบเรื่องร้องเรียนได้เช่นกัน โดยคุณจะถูกขอให้กรอกหมายเลขข้อร้องเรียนเฉพาะราย (individual case number) ทุกครั้งที่คุณเข้าสู่ระบบ

4. เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับทุกเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามา และจะมีการดำเนินการอย่างเหมาะสมสำหรับแต่ละกรณี โดยเราจะแจ้งความคืบหน้าในระหว่างการดำเนินการให้คุณทราบ

5. คุณสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ เพื่อติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของคุณโดยกรอกหมายเลขข้อร้องเรียนเฉพาะบุคคล (individual case number) ของคุณ

6. เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนา ระบบ Compliance Reporting System ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ และขอสงวนสิทธิสำหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจมีขึ้นในอนาคต