Careers

ทำไมต้องเนสท์เล่?
บุคลากรคือหัวใจของเรา
company activity
2
1
1234556
1
1
1
ความหลากหลายและการมีส่วนร่วม
Nestle Respect
ความหลากหลายและการมีส่วนร่วมเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมเนสท์เล่ เรามุ่งหมายให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานที่สร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคน ที่ผู้คนได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรีและความเคารพ
Connect with us