Sort by
Sort by

โครงการพิชิตสุขภาพดี 13 สัปดาห์ กับเนสท์เล่ 2023

การร่วมมือกันระหว่างกรมอนามัยและเนสท์เล่
การร่วมมือกันระหว่าง 2 องค์กรคือ กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ (กรส.) ภายใต้สังกัดกรมอนามัย ที่มีพันธกิจในการ อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพ และระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อประชาชนสุขภาพดี โดยมีภารกิจในการประสานความร่วมมือและผลักดันหน่วยงาน ชุมชน ให้เป็นหน่วยงานรอบรู้ด้านสุขภาพ กับ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ที่มีเจตนารมณ์ในการเปิดพลังแห่งอาหาร เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อทุกคนในวันนี้และในอนาคต โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่อร่อยและมีโภชนาการที่เหมาะสม ตอบสนองวิถีชีวิตให้มีสุขภาพแข็งแรง และส่งต่อความรู้เพิ่มพูนคุณภาพชีวิตให้กับคนไทย 

โครงการพิชิตสุขภาพดี

โครงการนำร่อง

โครงการ 13 สัปดาห์ภารกิจพิชิตสุขภาพดี

13 ภารกิจสุขภาพที่มาพร้อมกับเคล็ดลับความรู้การดูแลสุขภาพ จัดทำโดยนักโภชนาการ ของเนสท์เล่ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาวิชาการและนวัตกรรม กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ ภารกิจ 13 ภารกิจถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน สามารถเริ่มต้นปฏิบัติตามได้ง่าย และมีการเพิ่มระดับความเข้มข้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง สามารถรับรู้ได้ถึงผลการเปลี่ยนแปลงสุขภาพในเชิงบวกเพื่อการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน      

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย และเนสท์เล่จับมือ ชวนคนไทยมาพิชิตสุขภาพดีด้วยกัน โครงการ “13 สัปดาห์ 13 ภารกิจ พิชิตสุขภาพดี” จะพาผู้เข้าร่วมภารกิจใน 130 ชุมชนนำร่องทั่วประเทศ ลงมือทำภารกิจสุขภาพง่ายๆ ตลอด 13สัปดาห์ โดยผู้เข้าร่วมภารกิจจะได้รับชุดผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เพื่อสุขภาพ สมุดบันทึกภารกิจที่บอกวิธีการทำภารกิจ พร้อมกับเคล็ดลับความรู้การดูแลสุขภาพที่ทำได้ง่ายๆ

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 13 สัปดาห์ภารกิจพิชิตสุขภาพดี ตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2566

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน ให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ทั้งเรื่องการบริโภคและกิจกรรมทางกาย ผ่านภารกิจ 13 สัปดาห์ 13 ภารกิจ พิชิตสุขภาพดี 
2. เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชมมีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพที่เป็นปัจจุบันและสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
- มีความตั้งใจจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- น้ำหนักตัวเกินเกณฑ์ ดัชนีมวลกาย > 23 กก./ม2 .

ผู้เข้าร่วม : ประชาชน 30 คนต่อชุมชน จำนวน 130 ชุมชน

โครงการพิชิตสุขภาพดี

การรับสมัคร

1. ประชาชนสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชน เพื่อแจ้งความจำนงค์ขอเข้าร่วมโปรแกรม ทั้งนี้การได้สิทธิ์เข้าร่วม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชนโดยตรง
2. หน่วยบริการสุขภาพที่ดูแลชุมชนนั้นๆ ลงทะเบียนผ่านระบบในเว็บไซต์ “สาสุข อุ่นใจ” ของกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ ทั้งนี้ต้องรวบรวมประชาชนผู้เข้าร่วมให้ได้ครบ 30 คนต่อชุมชน
3. ทางโครงการจะมีการคัดเลือกชุมชนนำร่องและประกาศผลการสมัครให้ทราบภายใน 20 ธ.ค. 2565 ผ่านเว็บไซต์ “สาสุข อุ่นใจ”

รายละเอียดภารกิจ

ภารกิจสุขภาพ ที่มาพร้อมกับเคล็ดลับความรู้การดูแลสุขภาพ จัดทำโดยนักโภชนาการเนสท์เล่ ร่วมกับทีมงานกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ ภารกิจ 13 ภารกิจถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเริ่มต้นปฏิบัติตามได้ง่าย และมีการเพิ่มระดับความเข้มข้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง สามารถรับรู้ได้ถึงผลการเปลี่ยนแปลงสุขภาพในเชิงบวก  เพื่อการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน       

13 ภารกิจสุขภาพ ใน 13 สัปดาห์ ครอบคลุม 4 หัวข้อ คือ
1. ลดหวาน มัน เค็ม

2. เพิ่มกิจกรรมทางกาย
3. ได้รับพลังงานพอเหมาะ
4. เสริมสารอาหารสำคัญ เช่น โปรตีน แคลเซียม และใยอาหาร

ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เนสท์เล่มีความต้องให้ผู้เข้าร่วมเกิดความตระหนัก มีแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพ ทำให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์บ่อยขึ้น  และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติต่อหลังโครงการจบได้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน


 
ของรางวัลพิชิตสุขภาพดี

สิ่งสนับสนุน

ผู้เข้าร่วม : ชุดผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ จำนวน 30 คนต่อชุมชน รวมมูลค่า 350 บาทต่อคน
1) ชุดผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ที่ได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพมูลค่า 250 บาท
2) เครื่องนับก้าว มูลค่า 100 บาท
3) สมุดบันทึกภารกิจสุขภาพ

หน่วยบริการ : เครื่องชั่งวัดองค์ประกอบร่างกาย 1 เครื่อง ต่อชุมชน มูลค่า 1,200 บาท

ของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ครบตามกติกา
1) ทำได้ครบ 13 ภารกิจ
ชุดผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ที่ได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพรวมมูลค่า 600 บาท สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ครบตามกติกา จำนวนไม่เกิน 3,900 ชุด
2) ทำได้ครบ 13 ภารกิจ และ น้ำหนักลดอย่างน้อย 5% หรือ รอบเอวลดอย่างน้อย 1 นิ้ว
ชุดผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ที่ได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพรวมมูลค่า 600 บาท และอุปกรณ์ออกกำลังกายมูลค่า 700 บาท รวมมูลค่าทั้งหมด 1,300 บาท จำนวนไม่เกิน 1,300 ชุด

ของรางวัลสำหรับหน่วยบริการ
รางวัลชุมชนดีเด่น 13 ชุมชน สำหรับชุมชนที่มีผู้เข้าร่วม 13 สัปดาห์ 13 ภารกิจ พิชิตสุขภาพดี กับเนสท์เล่ครบมากที่สุด และมีผลสุขภาพดีขึ้นมากที่สุด 13 อันดับแรก ได้รับชุดผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ที่ได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพมูลค่ารวม 3,000 บาท 

สรุปผลกิจกรรม

“โครงการ 13 สัปดาห์ 13 ภารกิจพิชิตสุขภาพดี” ส่งเสริม 130 ชุมชนทั่วประเทศ ปรับพฤติกรรมเพื่อสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ทั้งเรื่องการรับประทานอาหารและการทำกิจกรรมต่างๆ กระตุ้นให้คนไทยใน 130 ชุมชน ลงมือปฏิบัติตาม 13 ภารกิจสุขภาพเป็นเวลาต่อเนื่อง 13 สัปดาห์


มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดกว่า 3,900 คน มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในด้านพฤติกรรม เช่น เลือกดื่มน้ำเปล่าหรือเครื่องดื่มหวานน้อย แทนการดื่มน้ำหวาน และ 97 ชุมชน จาก 130 ชุมชน มีน้ำหนักลดลง 5 % หรือรอบเอวลดลง 1 นิ้ว ซึ่งเป็นผลมาจากการเข้าร่วมโครงการ 13 สัปดาห์ 13 ภารกิจพิชิตสุขภาพดี เพื่อให้คนไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ประมวลภาพกิจกรรมพิชิต

13 ชุมชนดีเด่น

รายชื่อชุมชนดีเด่น
ประกาศผล "13 ชุมชนดีเด่น" ปี 2566

ทางโครงการฯ มีความยินดีและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ฯ และผู้เข้าร่วมทำภารกิจจากทั้ง 130 ชุมชน ที่มุ่งมั่นทำภารกิจและสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนของท่านตลอด 13 สัปดาห์ ตั้งแต่ ก.พ. - พ.ค. 2566
 

1. ขอนแก่น, สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก.    2. นครราชสีมา, บ้านน้ำตาลพัฒนา
3. นครราชสีมา, บ้านเพชร                                 4. พิษณุโลก, ชมรม อสม.บ้านขอนอ้าปาก อุ่นใจ ลดพุงลดโรค
5. พิษณุโลก, ตำบลนครชุมพิชิตสุขภาพดี.           6. พิษณุโลก, บ้านใหม่ชัยเจริญ
7. สุราษฏร์ธานี, ชมรมรวมพลคนต้นแบบ สสจ.สุราษฎร์ธานี 
8. สุราษฏร์ธานี, บ้านช่องอินทนิล.                      9. สุราษฏร์ธานี, บ้านปากคู
10. สุราษฏร์ธานี, บ้านฝ่ายพรุ                            11. สุราษฏร์ธานี, บ้านสุขสันต์
12. สุราษฏร์ธานี, ปากพัง                                  13. อุบลราชธานี, บ้านโนนไฮ


ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่มุ่งเน้นส่งเสริม"การลงมือปฏิบัติ"ตามแนวทางพฤติกรรมสุขภาพที่ดีการคัดเลือกชุมชนดีเด่นนี้ จึงพิจารณาทั้งจำนวนผู้เข้าร่วมที่ปฏิบัติภารกิจครบมากที่สุด ผลสุขภาพที่ดีขึ้น และการมีส่วนร่วมของชุมชน จากผลการทำภารกิจ ผลสุขภาพ และความคิดเห็นที่ส่งเข้ามา เราเชื่อว่า พฤติกรรมสุขภาพที่ดีเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนของพวกเราทุกคนต่อไป

บรรยากาศการมอบรางวัล 13 ชุมชนดีเด่นในงาน HLO of the year

พิชิต 1
พิชิต2
พิชิต3
พิชิต4