Sort by
Sort by

เนสท์เล่พร้อมรับมือวิกฤตอาหาร

ผ่านหลักการเกษตรเชิงฟื้นฟู สร้างความยั่งยืนจากต้นน้ำ From Farm to Food Security

From Farm to Food Security

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน ทำให้ภาพของการขาดแคลนอาหารในอนาคตชัดเจนขึ้น ต้นน้ำของกระบวนการผลิตอาหารอย่างภาคเกษตรต้องพบเจอกับผลกระทบและความเสี่ยงมากมายที่จะส่งผลต่อทุกคนทั้งในวันนี้และในอนาคต เนสท์เล่ในฐานะผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มรายใหญ่ที่สุดมองเห็นความสร้างความพร้อมให้กับภาคเกษตรเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและลดความเสี่ยงของผลผลิตทางอาหารที่จะลดลงในอนาคต

ภายในปี 2050 อุณหภูมิเฉลี่ยโลกที่เพิ่มสูงขึ้นจากภาวะโลกร้อน จะกลายเป็นปัจจัยที่เร่งให้ความอดอยากเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ผลผลิตทางเกษตรที่เป็นอาหารหลักของทุกคนจะมีน้อยลง ไม่ว่าจะเป็น ข้าว ข้าวสาลี กาแฟ เนื้อ ไข่ นม การสร้างความยั่งยืนให้กับต้นน้ำของกระบวนการผลิตอาหารอย่างภาคเกษตรจึงเป็นเรื่องเร่งด้วย เพื่อรับมือกับวิกฤตอาหารในอนาคตอันใกล้ 

การเกษตรเชิงฟื้นฟู แนวทางของเนสท์เล่สู่ความยั่งยืนของระบบอาหาร

บนความมุ่งมั่นในการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในการดูแลและฟื้นฟูกระบวนการผลิตอาหารตั้งแต่ต้นน้ำ เนสท์เล่มุ่งส่งเสริม “การเกษตรเชิงฟื้นฟู (Regenerative Agriculture)” ร่วมกับเกษตรกรเพื่อขับเคลื่อนสู่การทำเกษตรกรรมที่ปกป้อง ทดแทน และฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับทุกคนในวันนี้และในอนาคต และเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานสู่การบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของเนสท์เล่ประเทศไทย 

การดำเนินงานด้านการเกษตรเชิงฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดกับเกษตรกรฟาร์มโคนมและเกษตรกรสวนกาแฟ สามารถสร้างผลลัพธ์เชิงบวกเป็นตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจน ดังนี้

การเกษตรเชิงฟื้นฟูในฟาร์มโคนม


การเกษตรเชิงฟื้นฟูในฟาร์มโคนม 

  • พัฒนาระบบโภชนะของวัว ส่งเสริมการปลูกหญ้าและพืชอาหารสัตว์ให้หลากหลาย สร้างความหลากหลายทางชีวภาพในแปลงหญ้า พร้อมกับช่วยดูดซับคาร์บอน ช่วยคลุมดิน เพิ่มคุณค่าโภชนาการให้อาหารสัตว์ ทำให้ผลผลิตต่อตัวต่อวันของวัวดีขึ้น และเป็นการลดต้นทุนอาหารสัตว์ไปพร้อม ๆ กัน 

  • จัดการของเสียภายในฟาร์มอย่างเป็นระบบ เราแนะนำเกษตรกรในการใช้ประโยชน์จากมูลวัว ด้วยเครื่องแยกกาก เพื่อแยกของแข็งและของเหลวออกจากมูลวัว และนำกากแข็งไปใช้ต่อเป็นปุ๋ยคอกเลี้ยงไส้เดือน สร้างรายได้อีกทางหนึ่ง แทนการปล่อยก๊าซมีเทนซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกให้ระเหยสู่ชั้นบรรยากาศอย่างสูญเปล่า 

  • ใช้พลังงานทดแทน เนสท์เล่สนับสนุนเกษตรกรติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ในการดึงน้ำมาใช้ในแปลงหญ้าอาหารสัตว์ ทดแทนการใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้ ของเหลวจากมูลวัวยังสามารถนำไปผลิตเป็นก๊าซชีวภาพสำหรับใช้ในฟาร์มและครัวเรือนได้อีกด้วย

Carbon Reduction


เนสท์เล่สามารถช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกไปกว่า 11,652 ตันในปี 2022 จากการปรับใช้การเกษตรเชิงฟื้นฟูในฟาร์มโคนม และประสบความสำเร็จในการส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตน้ำนมให้ผ่านมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) จากกรมปศุสัตว์ได้ทั้ง 100%

พิเชษฐ์ เนียมบัณฑิต


การเกษตรเชิงฟื้นฟูในสวนกาแฟ 

  • ปลูกกาแฟร่วมกับป่า ต้นกาแฟจะได้ร่มเงา ส่งเสริมการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ เพิ่มการดูดซับคาร์บอน 

  • ปลูกพืชหลากหลายชนิดในแปลง การปลูกกาแฟร่วมกับต้นไม้ชนิดอื่น จะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และยังสามารถให้ผลผลิตที่หลากหลาย เพิ่มผลตอบแทนให้กับเกษตรกร และยังเป็นการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ 

  • ปลูกพืชคลุมดิน โดยเฉพาะพืชตระกูลถั่วและหญ้าแฝกตามพื้นที่ลาดชันในสวนกาแฟ สามารถดึงไนโตรเจนเข้าไปอยู่ในดินเพื่อรักษาธาตุอาหารในดิน เพิ่มความสมบูรณ์ของดิน และยับยั้งภาวะการชะล้างพังทลายของหน้าดินได้ 

  • ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี แกลบและเปลือกกาแฟหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตสามารถนำไปหมักเป็นปุ๋ยเพื่อนำกลับมาใช้ในสวนกาแฟเป็นปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมีได้ เพื่อหมุนเวียนธาตุอาหารในดินและลดต้นทุนการผลิตได้ 

  • กระจายต้นกล้าพันธุ์ดี ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา เนสท์เล่ได้พัฒนาต้นกาแฟโรบัสต้าพันธุ์ดีเพื่อกระจายสู่เกษตรกรไทยเกือบ 4 ล้านต้น ซึ่งเป็นต้นกาแฟที่มีความทนทานต่อโรคและความเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ และสามารถเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น

ทั้งหมดนี้ ทำให้เนสท์เล่สามารถรับซื้อเมล็ดกาแฟที่ผ่านมาตรฐานความยั่งยืนระดับสากล 4C (Common Code for Coffee Community) 100% เพื่อนำมาใช้ในการผลิตกาแฟ

Triple Win


Triple Win+ เพื่อโลก เพื่อเราทุกคน 

การดำเนินงานเพื่อสร้างคุณค่าให้กับทุกภาคส่วนในสังคมเป็นเรื่องที่เนสท์เล่ให้ความสำคัญเสมอมา “Triple Win+ เพื่อโลก เพื่อเราทุกคน” คือความมุ่งมั่นของเนสท์เล่ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารผ่านการสร้างผลผลิตทางการเกษตรที่มั่นคง ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่ยั่งยืน และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อส่งมอบอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพจากวัตถุดิบคุณภาพให้กับผู้บริโภคชาวไทย เพราะเนสท์เล่ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบของเราในฐานะผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มในการทำให้ห่วงโซ่คุณค่าและความมั่นคงด้านอาหารดำเนินต่อไปได้ ด้วยความมุ่งมั่นต่อเจตนารมณ์ในการเปิดพลังแห่งอาหารเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตที่ดี สำหรับทุกคนในวันนี้และในอนาคต