Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ใบกิจกรรมที่ 2 : กรุบกรอบติดกระดาน

ใบกิจกรรมที่ 2 : กรุบกรอบติดกระดาน

ใบกิจกรรมที่ 2

กรุบกรอบติดกระดาน
เหมาะสำหรับ ป.4 และ ป.5

“ทบทวนความรู้เรื่องฉลาก หวาน มัน เค็ม ด้วยกิจกรรมที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมหาคำตอบผ่านซองขนมที่คุ้นเคย เพื่อสร้างพฤติกรรมกินดีและรู้จักปรับเปลี่ยนการกินให้มีสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้น พร้อมตัวอย่างคำถามสำหรับทดสอบ”

ตรงกับรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา พ 4.1 ป.4/3 (ต้องรู้) พ 4.1 ป.5/1 (ควรรู้)

ดาวน์โหลดสื่อการสอน
ขนาด PDF File : 0.6MB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 6,096 ครั้ง

ซื้อผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ :

สื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง