เกม : เกมบิงโก อ่านฉลาก (หวาน มัน เค็ม)

เกม : เกมบิงโก อ่านฉลาก (หวาน มัน เค็ม)

เกม

เกมบิงโก อ่านฉลาก (หวาน มัน เค็ม)
เหมาะสำหรับ ป.4 – ป.6

“สอนวิธีอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม ผ่านกิจกรรมบิงโก ให้เด็กได้เรียนรู้คุณค่าทางโภชนาการของอาหารและปริมาณที่เหมาะสมต่อหน่วยบริโภค พร้อมคู่มือการใช้สื่อการสอน”

ตรงกับรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา

ดาวน์โหลดสื่อการสอน
ขนาด PDF File : 4.6MB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 475 ครั้ง

สื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง