Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

โปสเตอร์ : ฉลากหวาน มัน เค็ม

07-N4HKDD014-Herobanner

โปสเตอร์

โปสเตอร์ฉลากหวาน มัน เค็ม
เหมาะสำหรับ ป.4 - ป.6

“ป้ายโปสเตอร์เรื่องฉลากหวาน มัน เค็ม อธิบายการอ่านค่าพลังงาน ไขมัน น้ำตาล และโซเดียม บนซองอาหาร พร้อมข้อควรรู้ให้นักเรียนรู้จักเลือกรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม”

ตรงกับรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา

ดาวน์โหลดสื่อการสอน
ขนาด PDF File : 0.5MB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 26,331 ครั้ง

ซื้อผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ :

สื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง