ใบกิจกรรมที่ 3 : จับฉลาก ล้วงความลับ

ใบกิจกรรมที่ 3 : จับฉลาก ล้วงความลับ

ใบกิจกรรมที่ 3

จับฉลาก ล้วงความลับ
เหมาะสำหรับ ป.4 และ ป.5

“ทดสอบความเข้าใจเรื่องการอ่านฉลากโภชนาการ และฉลากหวาน มัน เค็ม ด้วยกิจกรรมสุ่มจับซองขนมที่เด็ก ๆ ชอบ แล้วให้นักเรียนบอกและอธิบายรายละเอียดบนซองตามความเข้าใจเป็นรายบุคคล”

ตรงกับรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา พ 4.1 ป.4/3 (ต้องรู้) พ 4.1 ป.5/1 (ควรรู้)

ดาวน์โหลดสื่อการสอน
ขนาด PDF File : 0.5MB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 4,499 ครั้ง

ซื้อผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ :

สื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง