ใบกิจกรรมที่ 4 : อ่านซองโปรด หาตัวเลขโภชนาการ

04-N4HKDD07-Herobanner

ใบกิจกรรมที่ 4

อ่านซองโปรด หาตัวเลขโภชนาการ
เหมาะสำหรับ ป.4 และ ป.5

“ใบงานเรื่องฉลาก หวาน มัน เค็ม สำหรับเป็นการบ้านให้นักเรียนรู้จักสำรวจและสังเกตปริมาณ น้ำตาล โซเดียม และไขมันบนซองอาหารที่ชื่นชอบ เข้าใจตัวเลขที่บ่งบอกปริมาณพลังงาน คุณค่าทางโภชนาการ และขนาดบริโภคต่อหน่วย”

ตรงกับรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา พ 4.1 ป.4/3 (ต้องรู้) พ 4.1 ป.5/1 (ควรรู้)

ดาวน์โหลดสื่อการสอน
ขนาด PDF File : 0.6MB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 5,182 ครั้ง

ซื้อผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ :

สื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง