Sort by
Sort by

เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ คว้า AWS เจ้าเดียวในไทย

เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ คว้า AWS เจ้าเดียวในไทย

เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ คว้ามาตรฐาน AWS โรงงานแห่งที่ 2 จ.สุราษฏร์ธานี ตอกย้ำผู้ผลิตน้ำดื่มเจ้าเดียวในประเทศไทยกับมาตรฐานการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนระดับโลก

ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ สานต่อพันธกิจด้านการดูแลและจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ด้วยการได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Alliance for Water Stewardship (AWS) องค์กรพันธมิตรด้านการจัดการและดูแลทรัพยากรน้ำระดับโลก จากระบบการจัดการและดูแลทรัพยากรน้ำบริเวณชุมชนรอบโรงงานของกลุ่มธุรกิจน้ำดื่มเนสท์เล่ ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี นับเป็นโรงงานผลิตน้ำดื่มแห่งที่ 2 ของเนสท์เล่ที่ได้รับการรับรอง โดยโรงงานน้ำดื่มเนสท์เล่ ในพระนครศรีอยุธยา เป็นโรงงานผลิตน้ำดื่มแห่งแรกที่ได้รับการรับรองในปีที่ผ่านมา ส่งให้เนสท์เล่ขึ้นแท่นเป็นผู้ผลิตน้ำดื่มรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกดังกล่าว ตอกย้ำความสำเร็จที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ทั้งในเรื่องของการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ในการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคต (Nestlé Purpose of Enhancing quality of life and contributing to a healthier future) เพื่อโลกของเรา

นายลูก้า คิโอด้า ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรแหล่งน้ำที่มีความยั่งยืนเพื่อวันนี้และอนาคตมาโดยตลอด เนื่องจากน้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีจำกัด อีกทั้งปริมาณน้ำในโลกของเราที่สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้นั้นมีไม่ถึง 1% ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ในฐานะที่เป็นแบรนด์น้ำดื่มอันดับ 1 ของโลก มีพันธกิจใส่ใจมุ่งมั่นดูแลแหล่งน้ำและจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืนเพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีน้ำสะอาดไว้ใช้ในอนาคต โดยได้ดำเนินการจัดการและดูแลทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเริ่มต้นจากบริเวณที่ตั้งโรงงานผลิต ดังนั้น เราจึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่โรงงานผลิตน้ำของกลุ่มธุรกิจน้ำดื่มเนสท์เล่ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ได้รับการรับรองมาตรฐาน AWS ในครั้งนี้ ถือเป็นเครื่องยืนยันต่อพันธกิจในการให้ความสำคัญสูงสุดต่อการจัดการและดูแลทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนของเนสท์เล่ เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายที่จะทำให้ทุกโรงงานของกลุ่มธุรกิจน้ำดื่มเนสท์เล่ทั่วโลกได้รับรองมาตรฐาน AWS ให้สำเร็จภายในค.ศ. 2025”
มาตรฐาน AWS นับเป็นมาตรฐานจัดการและดูแลทรัพยากรน้ำระดับสากลเพียงหนึ่งเดียว ที่มุ่งหวังให้การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรน้ำเป็นไปด้วยความเข้าใจถึงปัญหาร่วมกันในบริเวณแหล่งน้ำที่องค์กรเข้าไปดำเนินการ รวมทั้งเข้าใจถึงโอกาสและความเสี่ยงต่างๆ ของแหล่งน้ำรอบพื้นที่ นอกจากนี้มาตรฐาน AWS ยังให้การรับรองและสนับสนุนการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมจากองค์กรที่ใช้ทรัพยากรน้ำ การพัฒนาจัดการทรัพยากรน้ำอย่างต่อเนื่อง และความร่วมมือระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ที่ต้องเผชิญปัญหาในบริเวณแหล่งน้ำโดยรอบ โดยมาตรฐาน AWS มีเกณฑ์การพิจารณาทั้งในระดับองค์กรและบริเวณแหล่งน้ำโดยรอบ ประกอบด้วย 4 ปัจจัยดังนี้ 1) การรักษาสมดุลของทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน 2) การดำรงรักษาสภาพที่ดีของทรัพยากรน้ำ 3) การจัดการทรัพยากรน้ำที่ดี และ 4) การอนุรักษ์ไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของพื้นที่แหล่งน้ำสำคัญ