Sort by
Sort by

โปสเตอร์ : Wellness Alphabet

11_N4HKDD031-Herobanner
โปสเตอร์ : Wellness Alphabet

ประถมปลาย

โปสเตอร์

โปสเตอร์ Wellness Alphabet
เหมาะสำหรับ ป.4 - ป.6

“ใบความรู้ เรื่องอาหารหลัก 5 หมู่ อธิบายความจำเป็นของอาหารที่มีต่อร่างกาย หลักและวิธีการเลือกบริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่ เข้าใจประโยชน์ของอาหารหมู่ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนสามารถเลือกกินอาหารตามที่ร่างกายต้องการในปริมาณที่พอเหมาะอย่างหลากหลาย​”

ตรงกับรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา

ขนาด PDF File : 3MB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 15,959 ครั้ง