Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

โปสเตอร์ : อ่านเป็น กินเป็นกับฉลากโภชนาการ

โปสเตอร์ : อ่านเป็น กินเป็นกับฉลากโภชนาการ

โปสเตอร์

อ่านเป็น กินเป็นกับฉลากโภชนาการ
เหมาะสำหรับ ป.4 - ป.6

“ป้ายโปสเตอร์เรื่องฉลากหวาน มัน เค็ม ที่มีสีสันสวยงามดึงดูดความสนใจเด็กเรียนรู้วิธีกินอาหารอย่างเหมาะสม เหมาะกับการติดประชาสัมพันธ์ที่ห้องเรียน โรงอาหาร และบริเวณร้านค้า”

ตรงกับรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา

ดาวน์โหลดสื่อการสอน
ขนาด PDF File : 0.6MB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 17,568 ครั้ง

สื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง