Sort by
Sort by

ใบกิจกรรมที่ 4 : แปะแล้วตอบ ถูกกรอบธงโภชนาการ

ใบกิจกรรมที่ 4 : แปะแล้วตอบ ถูกกรอบธงโภชนาการ
ใบกิจกรรมที่ 4 : แปะแล้วตอบ ถูกกรอบธงโภชนาการ

ประถมต้นประถมปลาย

ใบกิจกรรมที่ 4

แปะแล้วตอบ...ถูกกรอบธงโภชนาการ
เหมาะสำหรับ ป.3 และ ป.5

“ใบงานทดสอบความเข้าใจเรื่องธงโภชนาการ รวมถึงสัดส่วนและปริมาณอาหารของอาหาร 5 หมู่ ที่เหมาะสมกับการกินใน 1 วัน พร้อมคำถามเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของอาหารแต่กลุ่ม​”

ตรงกับรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา พ 1.1 ป.3/3 (ต้องรู้) พ 4.1 ป.3/3 (ต้องรู้) พ 4.1 ป.5/1 (ควรรู้)

ขนาด PDF File : 0.9MB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 5,815 ครั้ง