ใบกิจกรรมที่ 3 : จับคู่ รู้เรื่องธงโภชนาการ

ใบกิจกรรมที่ 3 : จับคู่ รู้เรื่องธงโภชนาการ

ใบกิจกรรมที่ 3

จับคู่...รู้เรื่องธงโภชนาการ
เหมาะสำหรับ ป.3 และ ป.5

“ใบงานวัดความรู้เรื่องสัดส่วนและปริมาณอาหาร 5 หมู่ ที่เหมาะสมกับร่างกาย ด้วยกิจกรรมจับคู่ กลุ่มอาหารบนธงโภชนาการ ทบทวนความเข้าใจของนักเรียนในชั้น”

ตรงกับรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา พ 1.1 ป.3/3 (ต้องรู้) พ 4.1 ป.3/3 (ต้องรู้) พ 4.1 ป.5/1 (ควรรู้)

ดาวน์โหลดสื่อการสอน
ขนาด PDF File : 0.6MB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 4,969 ครั้ง

สื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง