โปสเตอร์ : ธงโภชนาการ

โปสเตอร์ : ธงโภชนาการ

โปสเตอร์

โปสเตอร์ธงโภชนาการ
เหมาะสำหรับ ป.4 – ป.6

“ป้ายโปสเตอร์เรื่องธงโภชนาการ ตามแนวทางที่แนะนำของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ที่ดึงดูดความสนใจเด็กเรียนรู้สัดส่วนอาหาร 5 หมู่ เหมาะกับการติดประชาสัมพันธ์ที่ห้องเรียน โรงอาหาร และบริเวณร้านค้า”

ตรงกับรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา

ดาวน์โหลดสื่อการสอน
ขนาด PDF File : 0.3MB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 45,940 ครั้ง

สื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง