Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ใบกิจกรรมที่ 3: เฮลตี้ไดอารี่

healthy activity for kid

ใบกิจกรรมที่ 3

เฮลตี้ไดอารี่ เหมาะสำหรับ ป.3 และ ป.4

“สอนนักเรียนเรื่องการออกกำลังกายได้หลายรูปแบบอย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน พร้อมชวนบันทึกกิจกรรมและระยะเวลาที่ได้ขยับร่างกายเป็นไดอารี่รายวันส่วนบุคคล เพื่อสำรวจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น”

ตรงกับรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา พ 3.2 ป.3/1 (ควรรู้) พ 3.2 ป.4/1 (ต้องรู้)

ดาวน์โหลดสื่อการสอน
ขนาด PDF File : 816KB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 2,807 ครั้ง

ซื้อผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ :