Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

เนสท์เล่เริ่มดำเนินการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมเพาะปลูกโกโก้ ตามรายงานของสมาคมแรงงานยุติธรรม

Back to Press releases

Nestlé Cocoa Plan เนสท์เล่ส่งเสริมแผนการพัฒนาการจัดหาโกโก้ของเนสท์เล่ โดยริเริ่มโครงการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กในอุตสาหกรรม
เพาะปลูกโกโก้ และเพื่อตอบสนองรายงานของสมาคมแรงงานยุติธรรม

เนสท์เล่และพันธมิตรทางธุรกิจจะร่วมมือกับชุมชนต่างๆ ในประเทศโกตดิวัวร์เพื่อป้องกันการใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมเพาะปลูกโกโก้ โดยให้ความรู้และฝึกอบรมประชาชนในการสอดส่องดูแลเด็กๆ ที่เสี่ยงต่อการถูกใช้แรงงานเข้าไปแก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก

โครงการที่ริเริ่มขึ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติงานที่เนสท์เล่ร่างไว้เพื่อแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมเพาะปลูกโกโก้ ในประเทศแอฟริกาตะวันตก ตามรายงานของสมาคมแรงงานยุติธรรม (FLA) ซึ่งเป็นความพยายามของเนสท์เล่ในการพัฒนาแหล่งปลูกโกโก้ที่ยั่งยืนตามแผนพัฒนาโกโก้ของเนสท์เล่ (Nestlé Cocoa Plan)

"การใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมเพาะปลูกโกโก้ขัดแย้งกับสิ่งที่เนสท์เล่ยึดปฏิบัติมาตลอด จากรายงานของสมาคมแรงงานยุติธรรม ระบุว่า ไม่มีบริษัทใดที่ซื้อโกโก้จากประเทศโกตติวัวร์รับประกันได้ว่าไม่มีการใช้แรงงานเด็ก แต่เนสท์เล่ยืนยันได้ว่า การขัดขวางการใช้แรงงานเด็กเป็นเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง " โฮเซ่ โลเปซ
รองประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการของเนสท์เล่กล่าว

ผลจากการตรวจสอบโดยสมาคมแรงงานยุติธรรม (FLA)

สมาคมแรงงานยุติธรรม (FLA) ระบุว่า แผนพัฒนาโกโก้ของเนสท์เล่จะกลายเป็นแผนพัฒนาที่ครอบคลุมรอบด้าน เพียงปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเนื้อหาอีกเล็กน้อย ผู้เชี่ยวชาญของสมาคมแรงงานยุติธรรมยังได้ระบุเพิ่มเติมในรายงานอีกว่า แผนพัฒนาโกโก้ของเนสท์เล่ เช่นเดียวกับโครงการอื่นๆ ที่เนสท์เล่ให้ความร่วมมือ จะเป็นพื้นฐานสำหรับการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและเจาะลึกมากขึ้น

มาคมแรงงานยุติธรรม พบว่าการใช้แรงงานเด็กเป็นความจริงที่เกิดขึ้นในไร่โกโก้ ทั่วประเทศโกตติวัวร์ ซึ่งต้นเหตุของปัญหานี้มาจากปัจจัยหลายประการ  ในจำนวนนั้นคือปัญหาความยากจน รวมถึงเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรและครอบครัวของแรงงานเด็ก

รายงานเปิดเผยอีกว่า แนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและความคิดของผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเพาะปลูกโกโก้ รวมทั้งสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่เสียก่อน

ทั้งนี้ เนสท์เล่ ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือมีไร่โกโก้ในประเทศโกตติวัวร์ เพียงแต่อยู่ในฐานะที่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่ของคนงานในห่วงโซ่อุปทานโกโก้ให้ดีขึ้นได้ รายงานจากสมาคมแรงงานยุติธรรม เปิดเผยว่า เนสท์เล่มีอำนาจต่อรองกับผู้จัดหาโกโก้และสั่งซื้อเมล็ดโกโก้จากประเทศโกตติวัวร์จำนวนมาก

การดำเนินงาน

สมาคมแรงงานยุติธรรมได้ให้คำแนะนำแก่เนสท์เล่ 11  ข้อ ซึ่งบริษัทให้การสนับสนุนและปฏิบัติตาม
ทุกข้อ ซึ่งในบางกรณีเนสท์เล่ ก็จะร่วมกับพันธมิตรในการดำเนินงาน  

เนสท์เล่มุ่งมั่นที่จะขจัดปัญหาแรงงานเด็กในอุตสาหกรรมเพาะปลูกโกโก้ โดยมีการกำหนดและเรียงลำดับความสำคัญของมาตรการต่างๆ ที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก อาทิ การปรับเปลี่ยนหลักปฏิบัติสำหรับผู้ขายสินค้าและให้บริการของเนสท์เล่ (Nestlé's supplier code)

 เนสท์เล่ ต้องการให้ผู้จัดหาโกโก้ในประเทศโกตติวัวร์ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ให้กับบริษัทมีความเข้าใจในหลักปฏิบัติ ตามที่ระบุใน Nestlé's Supplier Code

เนสท์เล่ จะทำงานร่วมกับผู้จัดหา องค์กรรับรอง และหน่วยงานอื่นๆ อย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่า คนงานที่ทำงานในอุตสาหกรรมเพาะปลูกโกโก้ ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับปัญหาแรงงานเด็กและแนวทางการแก้ไขปัญหานี้

การใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรม
เพาะปลูกโกโก้ขัดแย้งกับสิ่งที่เนสท์เล่ยึดปฏิบัติมาตลอด จากรายงานของสมาคมแรงงานยุติธรรม ระบุว่า ไม่มีบริษัทใดที่ซื้อโกโก้จากประเทศ
โกตติวัวร์รับประกันได้ว่าไม่มีการใช้แรงงานเด็ก แต่เนสท์เล่ยืนยันได้ว่า การขัดขวางการใช้แรงงานเด็กเป็นเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง

โฮเซ่ โลเปซ รองประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการของเนสท์เล่กล่าว

การตรวจสอบและการเยียวยา

เนสท์เล่เชื่อว่าการทำงานกับชุมชนในท้องถิ่นเพื่อสร้างแผนตรวจสอบและเยียวยาที่แข็งแกร่งนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่น่าพอใจสูงสุด ในขณะเดียวกันยังช่วยปรับปรุงสภาพการทำงานให้ดีขึ้น

ผู้บริหารของบริษัทในประเทศโกตติวัวร์จะตรวจสอบแผนงานแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กและประสานงานร่วมกับหุ้นส่วน
ผู้จำหน่าย และเจ้าหน้าที่รัฐ เนสท์เล่จะทำงานร่วมกับ International Cocoa Initiative มูลนิธิที่ทำงานร่วมกับ
อุตสากรรมโกโก้ ประชาสังคม และสหภาพการค้าต่างๆ ในการสร้างแผนการตรวจสอบและเยียวยาใหม่ๆ

การดำเนินงานของเราจะเริ่มจากชุมชนคนงานในไร่โกโก้ 2 แห่งที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทในปีเก็บเกี่ยวนี้จำนวน  40 ชุมชน

โดยตั้งเป้าไว้ว่าจะมีไร่โกโก้กว่า 30 แห่งให้ความร่วมมือกับบริษัทภายในปี ค.ศ. 2016 ซึ่งภายในเวลา
ดังกล่าวจะมีชุมชนประมาณ 600 ชุมชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในแผนงานของบริษัท 

ทั้งนี้ อีกสามปีข้างหน้า สมาคมแรงงานยุติธรรมจะทำการประเมินว่าแผนการตรวจสอบและป้องกันการ
ใช้แรงงานเด็กนำร่องของเราประสบผลสำเร็จแค่ไหน

สร้างความแข็งแกร่งและขยายขอบเขตการทำงานแผนโกโก้ของเนสท์เล่

เนสท์เล่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของสมาคมแรงงานยุติธรรมที่ว่า "แผนโกโก้" ของสมาคมสร้างรากฐานในการสร้างความแข็งแกร่งและส่งเสริมการทำงานเพื่อขจัดปัญหาแรงงานเด็กออกจากห่วงโซ่อุปทาน

แผนโกโก้ของเนสท์เล่ มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้เกษตรกรสร้างกำไรจากการทำไร่ ยกเลิกการใช้แรงงานเด็ก และสร้างห่วงโซ่อุปทานโกโก้ที่มีความยั่งยืน แผนงานดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างคุณค่าสำหรับอุตสาหกรรมเพาะปลูกโกโก้และห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเกษตรและครอบครัว รวมทั้งผู้ถือหุ้นของบริษัท นี่เป็นกระบวนการที่เนสท์เล่เรียกว่า การสร้างคุณค่าร่วม

บริษัทเชื่อว่า การปรับปรุงแก้ไขและการขยายขอบเขตของแผนโกโก้ของเนสท์เล่จะช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับแหล่งวัตถุดิบที่เนสท์เล่ต้องนำเข้าจากประเทศโกตติวัวร์ เนสท์เล่รับประกันว่าร้อยละ 10 ของโกโก้ที่เนสท์เล่ซื้อจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกจะเป็นการซื้อตามข้อกำหนดในแผนโกโก้ของเนสท์เล่

โดยบริษัทวางแผนว่าจะขยายตัวเลขดังกล่าวเป็นร้อยละ 15 ในปี ค.ศ. 2013

สร้างความแตกต่าง

เกษตรกรกว่า 6,000 รายในประเทศโกตติวัวร์ได้เข้าร่วมการอบรมในปี ค.ศ. 2012 อันเป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน 

โดยบริษัทได้แจกจ่ายต้นโกโก้ที่มีคุณภาพดีกว่าจำนวน 800,000 ต้นให้แก่เกษตรกรเหล่านี้
ทั้งนี้ ภายในปี ค.ศ. 2015 เนสท์เล่ได้วางเป้าหมายว่าจะทำการฝึกอบรมเกษตรกรอีก 24,000 รายในประเทศและแจกต้นโกโก้อีกสามล้านต้น
ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดโรงเรียนแห่งแรกที่สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือสำหรับแผนโกโก้ของเนสท์เล่

ตลอดสี่ปีจากนี้ เนสท์เล่ และ สมาคมโกโก้โลก (World Cocoa Foundation)วางแผนสร้างหรือบูรณะโรงเรียน 40 แห่งในชุมชนอื่นๆ ที่ขาดแคลน

การแก้ไขเพิ่มเติม

เนสท์เล่จะเพิ่่มเติมมาตรการที่จำเป็นสำหรับปีต่อๆ ไปในแผนการดำเนินงานของตน โดยบริษัทและสมาคมแรงงานยุติธรรมจะแจ้งข่าวความคืบหน้าการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี  
เนสท์เล่ต้องการให้การทำงานมีความโปร่งใส 
เนสท์เล่ถือเป็นผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มรายแรกที่เข้าร่วมกับสมาคมแรงงานยุติธรรม ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร สมาคมแรงงานยุติธรรมทำงานร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งเพื่อปรับปรุงสภาพการทำงานในแหล่งวัตถุดิบของตน

เนสท์เล่ได้ร้องขอให้สมาคมแรงงานยุติธรรมวาดแผนที่ดำเนินงานสำหรับแหล่งวัตถุดิบในประเทศโกตติวัวร์ เนสท์เล่ทำสัญญากับสมาคมแรงงานยุติธรรมว่าจะทำงานร่วมกันในระยะยาวเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในรายงาน

แผนดำเนินงานในปัจจุบันเป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้น  เนื่องจากปัญหาแรงงานเด็กในห่วงโซ่อุปทานโกโก้มีความซับซ้อน การแก้ไขปัญหาจึงต้องใช้เวลาหลายปี 

การรับรอง

เนสท์เล่ทำงานร่วมกับ ยูทีแซด เซอร์ทิฟายด์ (UTZ Certified) และ แฟร์เทรด (Fairtrade) ในการรับรองโกโก้ที่ผลิตภายใต้ความร่วมมือแผนโกโก้ของเนสท์เล่ นี่เป็นส่วนหนึ่งในความพยายามเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานและแก้ไขปัญหาแรงงาน

เนสท์เล่จะทำงานร่วมกับองค์กรรับรองต่อไปเพื่อเสริมสร้างบทบาทของบริษัทในการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก นอกจากนี้ บริษัทจะทำงานร่วมกับผู้จำหน่ายโดยใช้วิธีการทำงานแบบใหม่ที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็กในสวนที่ไม่ได้เข้าร่วมแผนโกโก้ของเนสท์เล่ตามข้อแนะนำในรายงานของสมาคมแรงงานยุติธรรม

การทำงานร่วมกับรัฐบาล

บริษัทเห็นด้วยกับความคิดเห็นของสมาคมแรงงานยุติธรรมนในรายงานที่ว่า บริษัทไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้านมาตรฐานแรงงานในอุตสาหกรรมโกโก้ของประเทศโกตติวัวร์เพียงลำพัง
รัฐบาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายอื่นๆ มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหานี้

ดังนั้น เนสท์เล่จึงให้การสนับสนุนแผนงานระดับชาติเพื่อแก้ไขปัญหาการค้าเด็ก การใช้ประโยชน์จากเด็ก และปัญหาแรงงานเด็กของรัฐบาลโกตติวัวร์
"เราสนับสนุนแผนงานของรัฐบาลโกตติวัวร์" โฮเซ โลเปสกล่าว "การทำงานของเราสอดคล้องกับรัฐบาล และเราหวังว่าจะได้ร่วมงานกับรัฐบาลเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน"

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

Fair Labor Association
Nestlé Cocoa Plan
International Cocoa Initiative
Creating Shared Value
World Cocoa Foundation
UTZ Certified
Fairtrade
Photos on Flickr
CNN interview: Nestlé advances child labor battle plan
Working with FLA Infographic

อ่านข่าวสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม:

Nestlé becomes first food company to partner with the Fair Labor Association Starting work with the Fair Labor Association