Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ผู้โชคดี เนสท์เล่ ซีรีแล็ค ครั้งที่ 3

Back to Press releases
ธันวาคม 13, 2016
เนสท์เล่ ซีรีแล็คแจกโชคใหญ่ ขอแสดงความยินดีกับ 50 ผู้โชคดี
Nestle CERELAC พลัสธาตุเหล็ก ชามเล็กแจกโชคใหญ่
จับรางวัลวันที่  30 พฤศจิกายน 2559

รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า สกู๊ปปี้ไอ คลับ ทเวลฟ์  มูลค่ารางวัลละ 48,500 บาท จำนวน 1 รางวัล 
คุณ พรทิพา แก้วมารยา

รางวัลที่ 2 จี้ทองคำ หนัง 1 สลึง  มูลค่ารางวัลละ 5,875 บาท จำนวน 49 รางวัล 
คุณ ไพบูลย์ ภิริรักษ์
คุณ กิ่งดาว มังกร
คุณ ปัญญาพร แสงซิว
คุณ รัตติกาล พัฒนวงศ์การ
คุณ กนกพร เนตรเชาวลิต
คุณ สุณี ชื่นยินดี
คุณ ปิยะนุช มีขวัญ
คุณ สมศักดิ์ สุกรณ์
คุณ ศรี นิลจินดา
คุณ ศักดิ์ดา ฝ้ายอิ่ม
คุณ อัจฉรา เกิดทรัพย์
คุณ ยอดดวง จอดนอก
คุณ โสภา ป้ายงูเหลือม
คุณ พงษ์พิสุทธิ์ สลีอ่อน
คุณ ฟากีฟ อายิ
คุณ ชลิดา ชามนตรี
คุณ สุมาลี จีรกิจ
คุณ อัจฉรา สอนยศ
คุณ พรปวีณ์ วงศ์ศรี
คุณ มิน ตานเท
คุณ สิทธิศักดิ์ ชื่นอารมณ์
คุณ ซอฟรีนา วาเจะ
คุณ เรวดี คล้ายสมบูรณ์
คุณ เพียร กิจพร้อมธรรม
คุณ อดิศร สารีบุตร
คุณ ชนิดา แก้วผดุง
คุณ อภิชาต สีนิ่ม
คุณ ธนัชชญาน์ สุดดี
คุณ ศิรินรัตน์ เลิศดำรงค์ไชย
คุณ นลพรรณ จิรพงศาธร
คุณ ทิพธิดา ทองจรัส
คุณ จำเนียน จิตรทาน
คุณ อนุภัทร ทองหมื่น
คุณ ดุษฎี นุ่มจำนงค์
คุณ พีระพงษ์ ดอนประเพ็ง
คุณ บุญพร้อม ยศสุธรรม
คุณ วริยา อุดมศักดิ์
คุณ ซอนญ่า บุญเกษม
คุณ สุดารัตน์ กองโฮม
คุณ ธํญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
คุณ อภิญญา ฐานังระโน
คุณ เภาวลีน่า พงษ์ประยูร
คุณ สุคนธ์ทิพย์ ศิลปมัธยม
คุณ อุบลวรรณ ประสุทธิ์
คุณ สุธาบดี พ่วงพูล
คุณ นคร เหลือมศรี
คุณ เอกพจน์ จิตสัตย์ซื่อ
คุณ อนุภัทร สิงห์เสน่ห์
คุณ วิเชียร หอมกระแจะ

กติกาการร่วมรายการ
ผู้บริโภคเนสท์เล่ ซีรีแล็ค ตัดและส่งชิ้นส่วนด้านหน้ากล่องเนสท์เล่ ซีรีแล็คสูตรเพิ่มธาตุเหล็ก รสใดและขนาดใดก็ได้ ส่งได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 จนถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 พร้อมเขียนชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ด้วยลายมือ ส่งมาที่ ตู้ ปณ. 22 ปณจ. ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160   ลุ้นของรางวัล จี้ทองคำแท้ หมีโบ หนัก 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 5,875 บาท จำนวน 147 รางวัล และรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า สกู๊ปปี้ไอ คลับ ทเวลฟ์ 2016  มูลค่ารางวัลละ 48,500 บาท  จำนวน 3 รางวัล

เงื่อนไขรายการ

 • จับรางวัลทุกเดือนรวม 3 ครั้ง  โดยบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนของผู้มีสิทธิ์ร่วมรายการ เพื่อนำมาจับรางวัลหาผู้โชคดีโดยจับฉลาก ณ  บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด เลขที่ 455/89 หมู่บ้านทาวน์พลัส  ถ.จรัญสนิทวงศ์ 13  แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
 • ครั้งที่ 1 จับรางวัลในวันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. และประกาศผลผู้โชคดีครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559
 • ครั้งที่ 2 จับรางวัลในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. และประกาศผลผู้โชคดีครั้งที่ 2 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
 • ครั้งที่ 3 จับรางวัลในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. และประกาศผลผู้โชคดีครั้งที่ 3 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559
 • โดยประกาศรางวัลผ่านทาง www.facebook.com/NestleBabyThailand  และ www.nestle.co.th และ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
 • ราคาทองเป็นราคา ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
 • ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ต้องเป็นฉลากแบบใหม่ หากเป็นฉลากแบบเก่า หรือมีการดัดแปลงแก้ไข ทำซ้ำ หรือแก้ไขอื่นๆซึ่งได้มามิชอบด้วยกฏหมาย ถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล
 • ผู้โชคดีต้องมีเป็นผู้มีสัญชาติไทยและอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น ทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัด ต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ชุด เป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทฯ ในวันและเวลาทำการ ภายในระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดีในแต่ละครั้ง หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 ประกอบคำสั่ง ที่ ท.ป. 104/2544
 • ผู้โชคดีมีสิทธิ์จะได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น หากปรากฏชื่อซ้ำซ้อน คณะกรรมการจะทำการจับรางวัลสำรองต่อไป
 • รางวัลที่ได้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้หรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี บริบูรณ์ สงวนสิทธิ์สำหรับทุกกิจกรรม หากพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรม อายุต่ำกว่า 13 ปีถือเป็นโมฆะและสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันที ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่านถือว่ายอมรับกฎกติกาและเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว
 • พนักงานและครอบครัวของกลุ่มบริษัทเนสท์เล่ ประเทศไทยและบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • ผู้ร่วมรายการและผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลถือว่าตกลงตามกติกาเงื่อนไขนี้ทุกประการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาชิ้นส่วนของผู้มีสิทธิ์ร่วมรายการโดยยึดวันที่ประทับของไปรษณีย์
 • บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการถ่ายรูปผู้ได้รับของรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของผู้ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ
 • ภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น ของรางวัลอาจเปลี่ยนแปลงไปตามที่บริษัทฯกำหนด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาและเงื่อนไข หรือรางวัล ต่างๆ ในรายการนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
Article Type