Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
x
Change Language

หลักความเป็นผู้นำ

เนสท์เล่ – บริษัทที่ให้ความสำคัญต่อบุคลากร

เนสท์เล่ – บริษัทที่ให้ความสำคัญต่อบุคลากรเนสท์เล่คือบริษัทที่ให้ความสำคัญต่อบุคลากรและตอบสนองต่อความต้องการของคนทั่วโลก โดยให้ความใส่ใจในความเป็นอยู่ที่ดีทั้งของผู้บริโภคและพนักงานของบริษัท และนั่นสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติและสำนึกความรับผิดชอบของบริษัทต่อมวลมนุษย์ แม้ว่าการเพิ่มยอดขายและผลกำไรจะเป็นจุดมุ่งหมายของบริษัท แต่ในขณะเดียวกัน เนสท์เล่ก็มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลกในทุกๆ ที่ที่บริษัทเข้าไปดำเนินงาน

เนสท์เล่ยังเชื่อว่าพนักงานคือผู้สร้างความเข้มแข็งให้แก่บริษัท หากปราศจากความทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจจากพนักงานแล้ว ย่อมไม่มีสิ่งใดบรรลุผลสำเร็จ ด้วยเหตุนี้ พนักงานจึงเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของเนสท์เล่

การมีส่วนร่วมของพนักงาน เริ่มตั้งแต่การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทและประเด็นเฉพาะเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้อง พนักงานทุกคนจะได้รับเชิญให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงผลการดำเนินงานของบริษัทและการพัฒนาส่วนบุคคล ผ่านทางการสื่อสารอย่างเปิดเผยและความร่วมมืออย่างกระตือรือร้น

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุดได้ที่ หลักความเป็นผู้นำ (pdf, 533kb)