โครงการเด็กไทยสุขภาพดี

โครงการเด็กไทยสุขภาพดี

ความเป็นมาของโครงการ

ในปัจจุบันมีงานวิจัยมากมายที่บ่งชี้ว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเยาวชนไทยได้เปลี่ยนไปจากเดิม และเยาวชนมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวออกกำลังกายน้อยลง ซึ่งการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการรวมกับการออกกำลังกายน้อยนั้นเองเป็นที่มาของภาวการณ์มีน้ำหนักเกิน จนนำไปสู่โรคอ้วน
ในที่สุด กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ได้ตระหนักถึงปัญหานี้ และมีเป้าหมายร่วมกันในการส่งเสริมเด็กไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี “โครงการเด็กไทยสุขภาพดี” จึงเกิดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้เยาวชนไทยถึงการบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์และการดำเนินชีวิตเพื่อให้มีสุขภาพดี

ในปี 2547 บริษัท เนสท์เล่ ไทย จำกัด ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ริเริ่มโครงการเด็กไทยสุขภาพดีในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร และโครงการนี้ได้ขยายครอบคลุมทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา
เป้าหมายของโครงการคือ การส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการและส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และชีวิตที่มีคุณภาพ ให้กับเด็กนักเรียน (ระดับอายุ 8-12 ปี) และครูในโรงเรียน 2000 แห่งในแต่ละปี โดยคาดว่าจะเกิดประโยชน์ไปถึงครอบครัวของนักเรียนด้วย

โครงการได้ใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทั้งสื่อที่สอดแทรกความรู้คู่กับกิจกรรมภาคสนามที่จัดหมุนเวียนไปยังโรงเรียน เว็บไซต์ สื่อการเรียนการสอนสำหรับครู และจดหมายข่าวสำหรับโรงเรียน เป็นต้น

ความเป็นมาของโครงการ

ตั้งแต่ปี 2547 – 2554 โครงการได้ส่งมอบสื่อการสอนสำหรับครูไปยังโรงเรียนกว่า 18,000 ชุด ร่วมกับการจัดกิจกรรมภาคสนามในโรงเรียน ด้วยความเชื่อมั่นว่าการปลูกฝังความรู้เรื่องโภชนาการที่ถูกต้องตั้งแต่วัยเด็กจะก่อให้เกิดเป็นพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องติดตัวเด็ก และเป็นรากฐานการสร้างสุขภาพที่ดีไปจนตลอดชีวิตของเขา

ในด้านเนื้อหาที่ใช้ในโครงการ ได้พัฒนาขึ้นจากนักโภชนาการของเนสท์เล่ โดยมีกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สื่อต่างๆเหล่านี้จะให้ความรู้ด้านโภชนาการ สุขภาพ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้แนวคิดหลักคือ “โภชนาการที่สมดุลและการออกกำลังกาย”

ภายใต้โครงการเด็กไทยสุขภาพดี

ภายใต้โครงการเด็กไทยสุขภาพดี ยังประกอบด้วยการจัดสัมมนาครู ไปยังทุกภาคทั่วประเทศ และ”การจัดประกวดสื่อการเรียนการสอน” เพื่อช่วยพัฒนาและส่งเสริมการสอนด้วยเทคนิคใหม่ๆ ได้มีการส่งจดหมายและโปสเตอร์เชิญชวนเข้าร่วมประกวดไปยังโรงเรียน ผ่านทางเว็บไซต์ และการสัมมนาครู โดยผลงานที่ชนะการประกวดจะได้รับการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และนำไปพัฒนาเป็นสื่อการเรียนการสอนต้นแบบต่อไป

ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา มีการปรับเปลี่ยนสื่อการเรียนการสอนให้เข้าใจได้ง่าย และสนุกสนานภายใต้ บัญญัติเด็กไทยสุขภาพดี 4 ประการ คือ 1. กินหลากหลายเพิ่มผักผลไม้ 2.กินหวาน มัน เค็มแต่พอดี 3.อ่านเป็น กินเป็น และ 4.กินเท่าไหร่ ใช้ให้หมด ครอบคลุมทั้งหมด 70 โรงเรียน นอกจากนั้นยังมีการประกวดโครงการ “โรงเรียนทำได้ เด็กไทยโภชนาการดี” เพื่อส่งเสริมให้คุณครู และนักเรียนมีส่วนร่วมนำความรู้ที่ได้มาบูรณาการในกิจกรรมด้านสุขภาพในโรงเรียน และในปีนี้ทางโครงการยังคงมอบสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่องอีก 2,000 ชุด

โครงการเด็กไทยสุขภาพดี ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งจากกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้สืบเนื่องจากการเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นของทุกฝ่ายและจากผลในเชิงบวกที่เกิดขึ้นในชุมชน บริษัทเชื่อว่าโครงการนี้ได้นำไปสู่การสร้างสุขภาวะและสุขอนามัยที่ดีขึ้นของเด็กวัยเรียน รวมทั้งการสนับสนุนการสร้างนิสัยการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์และส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับนักเรียนและครูในโรงเรียนอีกด้วย

โครงการเด็กไทยสุขภาพดี เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเด็กสุขภาพดีของเนสท์เล่ทั่วโลก (GLOBAL NESTLE HEALTHY KIDS PROGRAMME) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมโภชนาการสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี แก่นักเรียนทั่วโลก ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และประเด็นที่สำคัญด้านสุขภาพอื่นๆเช่น สุขอนามัย เป็นต้น