Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

กิจกรรมอื่นๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่นๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ที่เนสท์เล่ คุณภาพเป็นสิ่งสำคัญเหนือตัวผลิตภัณฑ์ แบรนด์ต่างๆ ของเนสท์เล่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั่วทุกมุมโลกและสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง

นั่นคือวิธีการดำเนินธุรกิจของเนสท์เล่และเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราเรียกว่า การสร้างคุณค่าร่วมกัน สำหรับเราแล้ว การใส่ใจในความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อื่นและการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของพันธะสัญญาในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนผ่านทางอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพซึ่งวางจำหน่ายอยู่ทั่วโลก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในอนาคต เรามุ่งมั่นสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติดี มีคุณค่าทางโภชนาการ และน่าเชื่อถือโดยให้ความเคารพต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้ที่เราร่วมงานด้วย เช่น เกษตรกรที่ป้อนวัตถุดิบให้แก่เรา รวมถึงชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ

ด้วยความใส่ใจในโภชนาการ น้ำ และการพัฒนาชนบท เราสรรหาทรัพยากร ผลิต และบรรจุผลิตภัณฑ์ของเรา โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม นี่คืออีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ผู้บริโภคไว้วางใจและมีความรู้สึกที่ดีในการใช้ผลิตภัณฑ์ของเนสท์เล่

โภชนาการ:

ในฐานะบริษัทด้านโภชนาการและสุขภาพชั้นนำของโลก เราเชื่อว่าการช่วยให้ผู้บริโกครับประทานอาหารที่มีประโยชน์ยิ่งขึ้นคืออนาคตของเรา ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารประเภทวิตามินและแร่ธาตุ หรือโรคอ้วน เรามุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือผู้บริโภคทั่วโลกผ่านทางโภชนาการที่ดียิ่งขึ้นและความเข้าใจทางด้านโภชนาการที่เพิ่มมากขึ้น


น้ำและสิ่งแวดล้อม:

เป้าหมายของเราคือการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่อร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการ ในขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เรานำการประเมินวงจรชีวิตทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการตัดสินใจว่าเราจะสามารถผลิตผลิตภัณฑ์โดยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าเดิมได้อย่างไร เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบ (ทำงานร่วมกับเกษตรกร) ไปจนถึงขั้นตอนการบริโภคและหลังการบริโภค (ช่วยผู้บริโภคเตรียมอาหารและกำจัดบรรจุภัณฑ์อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) เราทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก กำจัดของเสีย และปรับปรุงบรรจุภัณฑ์


การพัฒนาชนบท:

ประชากรกว่าหนึ่งในสามของโลกทำงานอยู่ในภาคเกษตรกรรม และสามในสี่ของประชากรยากจนทั่วโลกอาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท เนสท์เล่ลงทุนมากกว่าสองหมื่นล้านฟรังก์สวิสต่อปีเพื่อซื้อวัตถุดิบและทำงานร่วมกับเกษตรกรประมาณ 540,000 ราย เพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพวกเขาผ่านทางการปรับปรุงหลักปฏิบัติในการเกษตรและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม