Sort by
Sort by

โปสเตอร์ : ธงโภชนาการ

โปสเตอร์ : ธงโภชนาการ
โปสเตอร์ : ธงโภชนาการ

ประถมปลาย

โปสเตอร์

โปสเตอร์ธงโภชนาการ
เหมาะสำหรับ ป.4 – ป.6

“โปสเตอร์เรื่องธงโภชนาการ ตามแนวทางที่แนะนำของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ที่มีสีสันสวยงามดึงดูดความสนใจให้เด็กเรียนรู้สัดส่วนของอาหาร 5 หมู่ เหมาะกับการติดประชาสัมพันธ์ที่ห้องเรียนหรือโรงอาหาร ​”

ตรงกับรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา

ขนาด PDF File : 0.3MB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 45,940 ครั้ง