Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

เนสท์เล่ประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัลด้านการสร้างคุณค่าร่วม

Back to Press releases

Fundación Paraguaya de Cooperatión y Desarrollo
ผู้ชนะในปี 2012: ผู้ได้รับรางวัลการสร้างคุณค่าร่วมในปีนี้คือ Fundación

ในปีนี้ องค์กรแห่งหนึ่งในปารากวัยซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริมการศึกษาและทักษะในการเป็นผู้ประกอบการให้แก่หนุ่มสาว ได้รับรางวัลด้านการสร้างคุณค่าร่วมจากเนสท์เล่

เนสท์เล่ได้มอบรางวัลนี้ให้แก่ Fundación Paraguaya de Cooperatión y Desarrollo ด้วยผลงานจากโครงการโรงเรียนการเกษตรพอเพียงซึ่งช่วยให้นักศึกษาได้รับการฝึกอบรมทางด้านเทคนิคและทางธุรกิจที่นอกเหนือจากหลักสูตรปกติ‘

การประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้มีขึ้นในการประชุมระดับโลกเรื่องการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมประจำปี 2012 ที่เมืองนิวเดลฮี ประเทศอินเดีย

เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการโรงเรียนพอเพียงเป็นการจัดตั้งธุรกิจขนาดเล็กขึ้นโดยใช้สถานที่ของโรงเรียนเพื่ออบรมทักษะที่นายจ้างต้องการให้แก่เหล่าวัยรุ่น

โรงเรียนแต่ละแห่งร่วมกับ Fundación Paraguaya ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ได้จัดทำแผนธุรกิจสำหรับใช้ในการสอนและสำหรับใช้งานจริงเพื่อดูว่าจะจัดตั้งธุรกิจขนาดย่อมแบบใด

ธุรกิจขนาดย่อมเหล่านี้มีตั้งแต่ธุรกิจการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคการเกษตร การผลิตนม การทำฟาร์ม การทำสวนเกษตรอินทรีย์ บริการโรงแรมที่พัก การเลี้ยงผึ้ง ไปจนถึงการเลี้ยงไก่ไข่

นอกจากนั้น ครูผู้สอนยังได้ช่วยพัฒนาทักษะในการทำธุรกิจให้แก่นักเรียนอีกด้วย

เงินที่ได้จากการประกอบธุรกิจช่วยให้โรงเรียนสามารถพึ่งตนเองได้โดยนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด เช่น เงินเดือน การบริหารจัดการ และการบำรุงรักษาโรงเรียน โดยที่ไม่จำเป็นต้องได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเลย

การดำเนินการต่างๆ ทั่วโลก

ในปัจจุบัน มีนักเรียนในประเทศปารากวัยเข้าร่วมโครงการที่ดำเนินการโดย Fundación Paraguaya แล้วมากกว่า 500 ราย

โครงการดังกล่าวเริ่มขึ้นในปี 2003 ที่เมือง Escuela Agrícola San Francisco โครงการนี้สามารถเลี้ยงตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งเงินจากรัฐบาลมาเป็นเวลากว่าห้าปีแล้ว

และกำลังจะรับโรงเรียนอื่นอีกสองแห่งมาเข้าร่วมโครงการนี้

นอกจากนั้น ยังมีโรงเรียนอีกกว่า 50 แห่งใน 30 ประเทศในลาติินอเมริกาและแอฟริกาที่กำลังนำรูปแบบของโครงการนี้ไปใช้งาน และในปีนี้ มีโรงเรียนประมาณ 25 แห่งในแทนซาเนียและแอฟริกา กำลังดำเนินการตามรูปแบบดังกล่าวด้วยเช่นกัน

การขยายขอบเขตการดำเนินงาน

เงินรางวัลทางด้าน CSV ที่ได้รับการสนับสนุนจากเนสท์เล่จะไปช่วยขยายขอบเขตของโครงการในประเทศปารากวัย

ทั้งนี้ โครงการจะนำเงินดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาโครงการใหม่ในเมือง Paraguayan ที่ San Pedro

รางวัลการสร้างคุณค่าร่วม

ทุกๆ สองปี จะมีการคัดเลือกโครงการรูปแบบใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับน้ำ โภชนาการ และการพัฒนาชนบท เพื่อเสนอชื่อเข้ารับรางวัลด้านการสร้างคุณค่าร่วมจากเนสท์เล่ 

รางวัล CSV ดังกล่าวนี้เป็นตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการสร้างคุณค่าร่วม (CSV) โดยการสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ๆ และโครงการที่มีความเป็นไปได้ทางธุรกิจให้สามารถเติบโตและมีความยั่งยืนทางด้านการเงินได้

แนวความคิดเกี่ยวกับการสร้างคุณค่าร่วม (CSV) พัฒนาขึ้นมาจากรากฐานทางด้านการควบคุมดูแลกิจการและการสร้างความยั่งยืนของเนสท์เล่ และอาจกล่าวได้ว่า CSV ก็คือแนวทางในการดำเนินธุรกิจของเนสท์เล่นั่นเอง เป้าหมายของ CSV ก็คือการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นของเนสท์เล่ รวมถึงชุมชนต่างๆ ที่เนสท์เล่เข้าไปดำเนินกิจการด้วยเช่นกัน

รางวัลนี้เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป องค์กรต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถานศึกษาและกิจการเพื่อสังคม (social enterprise) ได้เข้าร่วมโครงการ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาทางด้าน CSV ของเนสท์เล่ให้เป็นผู้ชนะ จะได้รับเงินรางวัล 500,000 ฟรังก์สวิส (ประมาณ 16 ล้านบาท) เพื่อใช้ในการขยายขอบเขตการดำเนินการของโครงการหรือใช้ในการดำเนินโครงการแบบเดียวกันในสถานที่อื่น

ในปีนี้ มีผู้สมัครกว่า 600 รายจาก 76 ประเทศ คณะกรรมการได้คัดเลือกผู้ชนะเลิศหนึ่งรางวัลจากผู้สมัครทั้งหมดและมีผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอีกสองรางวัล

ผู้ที่ได้รางวัลรองชนะเลิศได้แก่หน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไรแห่งหนึ่งในเลบานอนชื่อ arcenciel โดยที่หน่วยงานแห่งนี้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและธุรกิจการแปรรูปอาหารขนาดเล็กในประเทศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแบบยั่งยืน

ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอีกราย ได้แก่ Excellent Development ซึ่งเป็นหน่วยงานไม่แสวงหากำไรอีกแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักร หน่วยงานนี้ช่วยให้เกษตรกรและครอบครัวที่อาศัยอยู่ในเคนยา ซิมบับเว โมซัมบิค และอูกันดา มีน้ำที่สะอาดใช้ ช่วยสร้างเขื่อนดิน และดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ำ

พันธมิตรที่เคยได้รับรางวัล

iDE กัมพูชาเป็นผู้ที่ได้รับรางวัล CSV จากเนสท์เล่ในการมอบรางวัลครั้งแรกในปี 2010

หน่วยงานดังกล่าวดำเนินการสรรหาและฝึกอบรมเจ้าของธุรกิจในชนบทห่างไกลเพื่อให้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจแก่เกษตรกร ซึ่งที่ปรึกษาเหล่านี้จะเข้าไปทำงานอย่างใกล้ชิดกับเกษตรกรรายย่อยในแต่ละพื้นที่เพื่อช่วยถ่ายทอดแนวทางที่ควรปฏิบัติในการทำเกษตรกรรม

โครงการดังกล่าวช่วยให้ที่ปรึกษาเหล่านี้กลายเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ จวบจนถึงปัจจุบัน มีที่ปรึกษาดังกล่าวกว่า 100 รายคอยให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรประมาณ 15,000 ราย

และในขณะนี้ ได้เปิดให้มีการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลด้านการสร้างคุณค่าร่วมจากเนสท์เล่ประจำปี 2014 แล้ว โดยจะปิดรับการเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลดังกล่าวในวันที่ 31 มีนาคม 2013

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

รางวัลด้านการสร้างคุณค่าร่วมจากเนสท์เล่ เว็บไซต์ของ Fundación Paraguaya เว็บไซต์ของ Excellent Development เว็บไซต์ของ arcencielhttp://www.arcenciel.org/ รูปภาพประกอบใน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัลการสร้างคุณค่าร่วมของเนสท์เล่

เกร็ดความรู้: รูปแบบใหม่ในการพัฒนาทางด้านเกษตรกรรม