Young Leaders Program

Young Leaders Program 

มากกว่าหนึ่งในสามของผู้บริหารระดับสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศของบริษัทเนสท์เล่ทั่วโลกต่างเริ่มต้นชีวิตการทำงานจากการเข้าร่วมโครงการ Nestle Management Trainee ของบริษัทเนสท์เล่ทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค

โอกาสในการพัฒนาการและเจริญเติบโตในสายอาชีพไม่หมดแต่เพียงเท่านั้น หลังจาก Management Trainee สำเร็จการเรียนรู้ในโปรแกรมภายใต้ระยะเวลา 2 ปี แล้วมีโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารระดับนานาชาติInternational Development Program ณ เนสท์เล่สำนักงานใหญ่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือบริษัทเนสท์เล่ในภูมิภาคอื่น ๆ ที่กระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลก โดยจะมีการคัดเลือกจากการประเมินผลงานตลอดระยะเวลาในโครงการที่เข้าร่วมฝึกอบรมและพัฒนาก่อนหน้านี้

ฉะนั้นพวกเราจึงกำลังมองหาบุคคลรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ มีศักยภาพ พร้อมที่จะทำงานอย่างสนุกสนาน และทำงานในบรรยากาศที่มีความท้าทาย มีความพร้อมที่จะพัฒนาและนำความสำเร็จทางธุรกิจมาสู่เนสท์เล่ภูมิภาคอินโดจีน ซึ่งประกอบไปด้วย ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ประเทศพม่า ประเทศกัมพูชา และประเทศลาว

 

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

 
 • สำหรับผู้สมัครในประเทศไทย
  • จบการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาคอมเมอร์เชียล (การขายและการตลาด) หรือการบริหารธุรกิจ, สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล, สาขาการเงิน การพาณิชย์ และการบัญชี, การบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงานมาก่อน หรือถ้ามีประสบการณ์ต้องไม่เกิน 3 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม ทั้งนี้ผู้สมัครต้องแสดงผลคะแนนสอบ ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับประกอบการสมัคร ดังนี้ : ต้องได้ผลคะแนนสอบ TOEIC 750 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL 80 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS 6.5 คะแนนขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • มีความยืดหยุ่น และสามารถปรับตัวได้ในวัฒนธรรมที่แตกต่างได้
 • มองหาความก้าวหน้าในสายอาชีพด้านคอมเมอร์เชียล (การขายและการตลาด)
 • มีบุคลิคความเป็นผู้นำที่สนใจในเรื่องของผลลัพธ์ของงาน
 • สามารถเดินทางไปทำงานยังประเทศต่าง ๆ ภายในภูมิภาคอินโดจีนได้
Apply Now
     

ฝ่ายการขายและการตลาด 

การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำแหน่งผู้บริหารฝึกหัดของฝ่ายขายและการตลาด คุณจะได้รับโอกาสในการเป็นตัวแทนของเนสท์เล่ในการสรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและลูกค้าของเราทุกวันอย่างแท้จริง โดยเข้าใจถึงกลยุทธ์และแนวทางการผลักดันผลิตภัณฑ์และตราสินค้ของเนสท์เล่ไปสูชัยชนะเหนือคู่แข่ง ร่วมสร้างการเติบโตของกลุ่มผลิตภัณฑ์และสินค้าของเรา และสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเป็นพันธมิตรระหว่างเนสท์เล่กับลูกค้าเพื่อนำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน

ในด้านการเรียนรู้และพัฒนา คุณจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในหลายส่วนฟังก์ชั่นงานสลับและหมุนเวียน (Job Rotation) ภายใต้ฝ่ายขายและการตลาด อาทิ เช่น ฝ่ายการขาย (Sales), ฝ่ายพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์และช่องทางการขาย (Channel & Category Sales Development) และฝ่ายการบริหารจัดการตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ (Brand Management) ผลจากการเรียนรู้ไม่เพียงแต่ความเข้าใจพื้นฐานและแนวทางการทำงานด้านต่าง ๆ เหล่านี้แล้ว คุณยังจะได้รับประสบการณ์จริงที่จะสามารถนำไปต่อยอดในการทำโครงการที่จะได้รับมอบหมายในช่วงระหว่างที่เรียนรู้ในโปรแกรมนี้ และ/หรือการทำงานจริงภายหลังจากจบโปรแกรมการเรียนรู้และพัฒนาได้อีกด้วย

สำหรับโปรแกรมในปีที่สองนั้นจะเป็นภาคปฏิบัติ ซึ่งคุณจะได้รับการมอบหมายโครงการจากผู้บริหารระดับสูงที่มีความชัดเจนในวัตถุประสงค์ ความคาดหวัง และผลลัพธ์ชิงธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริหารฝึกหัดทุกคนมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติและพัฒนาความรู้และทักษะด้านการขายและการตลาดโดยเฉพาะ ในการทำโครงการสำคัญนี้ผู้บริหารฝึกหัดทุกคนได้รับการชี้แนะ แนะนำ โค้ชสอนงานอย่างใกล้ชิดจากผู้บริหารระดับสูงและจัดการอาวุโสในฐานะพี่เลี้ยงเพื่อประเมินผลงานและติดตามความก้าวหน้าและความสำเร็จในโครงการที่ได้รับมอบหมาย

และภายหลังจากจบโปรแกรมการเรียนรู้และพัฒนา 24 เดือนแล้ว ผู้บริหารฝึกหัดทุกคนที่ได้รับการประเมินผลการเรียนรู้ การทำงาน และการปฏิบัติงานในโครงการที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ คาดหวัง จะได้รับการพิจารณาโอกาสสำคัญมากมายไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งงานระดับผู้จัดการ การส่งเข้าโปรแกรมผู้บริหารฝึกหัดระดับนานาชาติ ในสายงานการขายและการตลาด

24-month Development Program 

*ผู้บริหารฝึกหัดของประเทศเมียนมาร์และประเทศกัมพูชาจะได้รับการมอบมายภารกิจที่สำคัญในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 6-9 เดือน ในช่วงการเรียนรู้และพัฒนาในสายงานต่าง ๆ ของฝ่ายการขายและการตลาด (Job Rotation)

หน่วยงานอื่น ๆ ที่เนสท์เล่เปิดรับสมัครสำหรับตำแหน่ง Nestle Indochina Young Leaders Program (สำหรับผู้สมัครประเทศไทยเท่านั้น)

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ : ผู้สมัครที่มีความสนใจสมัครเข้าเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คุณจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ทำงานในสายงานทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่าง ๆ อาทิ เช่น แผนกสรรหาและว่าจ้าง แผนกพัฒนาองค์กรและการเรียนรู้ แผนกกำหนดค่าจ้างและผลตอบแทน แผนกบริการพนักงาน และแผนกพนักงานสัมพันธ์และการสื่อสารภายในองค์กร  ทั้งในส่วนของสำนักงานและโรงงาน ทั้งนี้ธุรกิจของเนสท์เล่มุ่งเน้นการสรรหาและการได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานและผลักดันให้ธุรกิจของเนสท์เล่เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน การเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรและการวางการผลักดันการเติบโตในสายอาชีพการทำงานของพนักงาน

ผู้บริหารฝึกหัดของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้โปรแกรมการเรียนรู้และพัฒนา คุณจะได้รับโอกาสในการทำงานและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในฟังก์ชั่นงานคลอบคลุมทุกด้านในลักษณะหมุนเวียน (Job Rotation) และได้รับมอบหมายโครงการสำคัญในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์และความคัดหวังที่ชัดเจน

ฝ่ายบริหารซัพพลายเชน : หน่วยงานบริหารซัพพลายเชนของเนสท์เล่ เป็นหน่วยงานสำคัญในการสร้างระบบการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างแท้จริง โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าในด้านผลิตภัณฑ์และการขายโดยสร้างความแข็งแกร่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารห่วงโซ่อุปสงค์และอุปทาน จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน ฝ่ายบริหารซัพพลายเชนต้องการบุคลากรที่มีความพร้อมที่จะเป็นมืออาชีพ สำหรับตำแหน่งผู้บริหารฝึกหัดของหน่วยงานซัพพลายเชน คุณจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้และสัมผัสการทำงานและโครงการสำคัญต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายตลอดระยะเวลา 24 เดือน หน่วยงานที่จะเข้ารับการเรียนรู้ได้แก่ แผนกการวางแผนอุปสงค์และอุปทาน (Demand & Supply Planning), แผนกบริการลูกค้าและการจัดส่งสินค้า (Customer Service & Distribution), แผนกการค้าระหว่างประเทศ (นำเข้า-ส่งออก) (Inter-Market Supply – Import & Export), แผนกจัดซื้อ (Procurement) เป็นต้น ทั้งนี้การทำงานภายใต้หน่วยงานบริหารซัพพลายเชน คุณยังได้มีโอกาสทำงานประสานกับหน่วยงานด้านการขายและการตลาดเพื่อเข้าใจการทำงานภายใต้ One Team เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด

ฝ่ายบริหารบัญชีและการเงิน : การได้เข้าร่วมโปรแกรมผู้บริหารฝึกหัดของหน่วยงานบริหารบัญชีและการเงิน คุณจะได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ทำงานบนระบบการบริหารบัญชีและการเงินระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นระบบการบริหารจัดการต้นทุนของสินค้า (costing), ระบบการจัดทำงบประมาณ (budgeting), ระบบการบริหารจัดการภาษี (taxing), ระบบการบริหารรายรับรายจ่าย (general accounting), ระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) เป็นต้น ทั้งนี้แผนกต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารบัญชีและการเงิน ยังทำงานประสานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานและหน่วยธุรกิจเพื่อบริหารบัญชีและการเงินของผลิตภัณฑ์และสินค้าของเนสท์เล่ทุกประเภทอีกด้วย ผู้บริหารฝึกหัดจะได้รับความรู้เชิงลึก และการมอบหมายโครงการและการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 24 เดือนที่อยู่ในโปรแกรมการฝึกอบรม พร้อมทั้งได้รับโอกาสมากมายในตำแหน่งงานด้านบัญชีและการเงินทั้งในประเทศและในระดับสากลภายหลังจากสำเร็จโปรแกรมแล้ว

Selection Process

Selection Process

Are you ready to Apply Now