โครงการนักศึกษาฝึกงาน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เนสท์เล่:

พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาที่ร่วมโครงการโดยเปิดโอกาสให้มีการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงานในสายงานที่สำคัญๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงในอนาคต

นอกจากนั้น ยังจะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเนสท์เล่กับสถาบันการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้รองรับความต้องการทางธุรกิจในอนาคต

นักศึกษาฝึกงาน:

พัฒนาและนำองค์ความรู้ที่มีไปใช้ในโลกของธุรกิจ โดยเป็นส่วนหนึ่งของผลการศึกษาของนักศึกษาที่มาฝึกงาน

นอกจากนั้น นักศึกษาฝึกงานจะได้รับเบี้ยเลี้ยงรายวัน รวมทั้งจะได้รับหนังสือรับรองการฝึกงานจากเนสท์เล่ ประเทศไทยหลังจากผ่านการฝึกงาน


ขอบเขตของโครงการ

เนสท์เล่ขอเชิญนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี โท ยื่นใบสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานกับทางบริษัท โครงการนี้เปิดรับนักศึกษาซึ่งมีความประสงค์ที่จะมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งต้องการประสบการณ์การผ่านงานเพื่อใช้ในการสมัครงานในอนาคต ในสาขาดังต่อไปนี้:

 • Sales
 • Marketing
 • Legal
 • Finance & Accounting
 • Supply Chain
 • Human Resource
 • Technical & Production

คุณสมบัติของนักศึกษาฝึกงาน

 • กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ขึ้นไปในมหาวิทยาลัย หรือปีที่ 1 หรือ 2 สำหรับปริญญาโท
 • มีความประพฤติเรียบร้อยและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
 • มีแรงจูงใจ กระตือรือร้น มีความกล้า มีความคิดริเริ่ม และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

ข้อกำหนดสำหรับนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน

 • นักศึกษาฝึกงานจะต้องมาปฏิบัติงานเต็มเวลาในช่วงฝึกงาน
 • นักศึกษาฝึกงานอาจกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีก็ได้

วิธีการสมัคร

นักศึกษาที่มีความสนใจที่จะฝึกงานกับทางบริษัท กรุณากรอกใบสมัครออนไลน์ และจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ไปยังผู้ประสานงานของมหาวิทยาลัย/คณะที่ท่านศึกษาอยู่ หรือส่งอีเมลล์มาที่ Internship@TH.nestle.com :

 1. Online Application form
 2. ประวัติย่อ (Resume) พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว
 3. สำเนาใบแสดงผลการเรียนของมหาวิทยาลัย

ระยะเวลาการคัดเลือกนักศึกษา

รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2560
ขั้นตอนการคัดเลือก : 1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2559
ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทางอีเมล์ : 16 - 31 มีนาคม 2559


ระยะเวลาในการฝึกงาน

โครงการนี้จะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี หรือดำเนินการไปจนกว่างานที่ได้รับมอบหมายจะเสร็จสมบูรณ์