Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ห้องข่าวงานวิจัยและพัฒนา

นักวิทยาศาสตร์เนสท์เล่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของสารอาหารในการฟื้นตัว

นักวิทยาศาสตร์เนสท์เล่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของสารอาหารในการฟื้นตัวจากการปั่นจักรยานแบบเร่งเร็ว

การได้รับสารอาหารอย่างเหมาะสมก่อน และ/หรือ หลังการออกกำลังกาย
เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการฟื้นตัวในระยะสั้น และช่วยในปรับตัวสำหรับการออกกำลังกายในระยะยาวได้ อ่านต่อ