Sort by
Sort by

แบบฝึกหัด: ลดหวาน มัน เค็ม

nutrition test
แบบฝึกหัด: ลดหวาน มัน เค็ม

ประถมปลาย

แบบทดสอบ

ลดหวาน มัน เค็ม
เหมาะสำหรับ ป.4 - ป.6

ข้อสอบปรนัยทดสอบความเข้าใจเรื่องการบริโภคหวาน มัน เค็ม แต่พอดี การอ่านฉลากโภชนาการ และปริมาณที่ควรบริโภคต่อวัน พร้อมเฉลยสำหรับคุณครู​

ตรงกับรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา

ขนาด PDF File : 1MB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 413 ครั้ง