Sort by
Sort by

เนสกาแฟ เชิดชูชาวสวนกาแฟไทย

ต้นแบบพลังขับเคลื่อนการปลูกกาแฟให้ยั่งยืนในระดับโลก
เนสกาแฟ เชิดชูชาวสวนกาแฟไทย ต้นแบบพลังขับเคลื่อนการปลูกกาแฟให้ยั่งยืนในระดับโลก

เนสกาแฟ เชิดชูชาวสวนกาแฟไทย ต้นแบบพลังขับเคลื่อนการปลูกกาแฟให้ยั่งยืนในระดับโลก

ในบรรดาเครื่องดื่มมากมายหลายชนิด ‘กาแฟ’ ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มอันดับต้นๆ ที่ครองใจคนทั่วโลกมาทุกยุคทุกสมัย ทว่าจะมีสักกี่คนที่เมื่อดื่มกาแฟแก้วโปรดแล้ว จะนึกถึงชาวสวนกาแฟผู้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ เพื่อเมล็ดกาแฟคุณภาพเยี่ยมให้กับคอกาแฟ เนสกาแฟ ในฐานะแบรนด์กาแฟระดับโลก ตระหนักถึงคุณค่าของชาวสวนกาแฟไทย ผู้อยู่เบื้องหลังกาแฟขวัญใจคนไทยอย่างเนสกาแฟมาโดยตลอด จึงได้เดินหน้าสานต่อ โครงการ “ปลูกด้วยใจ กาแฟไทยยั่งยืนกับเนสกาแฟ” (Grown Respectfully) หลักปฏิบัติในระดับสากลของแบรนด์เนสกาแฟ ที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างคุณค่าให้เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างชาวสวนกาแฟ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกกาแฟด้วยความรับผิดชอบ และคำนึงถึงความยั่งยืน

แม้ประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในแหล่งปลูกกาแฟคุณภาพของโลก อีกทั้งกาแฟเองก็เป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของคนไทย ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่นิยมดื่มกาแฟเพิ่มขึ้น ทว่าชาวสวนกาแฟต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนต่างๆ ส่งผลให้เกิดปัญหาผลผลิตต่ำ ทำให้บางปีได้รับผลตอบแทนไม่เต็มที่ โครงการ“ปลูกด้วยใจ กาแฟไทยยั่งยืนกับเนสกาแฟ” (Grown Respectfully) ตั้งขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายในการสร้างหลักประกันให้กับอนาคตของกาแฟคุณภาพที่ส่งถึงผู้บริโภคทั้งในวันนี้และต่อไปในอนาคต ควบคู่ไปกับสนับสนุนชาวสวนกาแฟให้มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องมั่นคง ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่

1. การตระหนักถึงคุณค่าของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ผ่านการสื่อสาร พบปะ พูดคุย สอบถาม ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเกษตรกรชาวสวนกาแฟ เพื่อช่วยปรับปรุงการทำสวนปลูกกาแฟ และคุณภาพของกาแฟ เพื่อให้เกิดการทำสวนกาแฟที่ได้ผลดีที่สุด
2. การสร้างคุณค่าให้ชุมชน ด้วยหลากหลายกิจกรรมเพื่อช่วยทำให้ชุมชนชาวสวนกาแฟมีความเข้มแข็งเพื่อจะได้ร่วมกันปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรทุกคนในชุมชนให้ดีขึ้น
3. การรักษาคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ผลักดันให้เกิดการทำการเกษตรควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในก ระบวนการเพาะปลูกและผลิตกาแฟ ตั้งแต่การดูแลรักษาน้ำ ความสมบูรณ์ของดิน และโรงงานผลิตที่ปราศจากของเสียที่เหลือทิ้งสู่สิ่งแวดล้อม

เนสกาแฟ เชิดชูชาวสวนกาแฟไทย ต้นแบบพลังขับเคลื่อนการปลูกกาแฟให้ยั่งยืนในระดับโลก