Sort by
Sort by

ใบงาน กิจกรรม : หนังสือทำมือผักผลไม้ 5 สี

ใบกิจกรรม : หนังสือทำมือผักผลไม้ 5 สี
ใบกิจกรรม : หนังสือทำมือผักผลไม้ 5 สี

อนุบาล

ใบงานกิจกรรม

หนังสือทำมือผักผลไม้ 5 สี
เหมาะสำหรับ อ.1 - อ.3

“หนังสือเล่มเล็กที่ทำได้ง่ายๆ ช่วยให้นักเรียนรู้จักและคุ้นเคยกับผักผลไม้หลากหลายชนิด ผ่านการพับ ตัด และระบายสี”

ตรงกับหน่วยการเรียนรู้ : หน่วยที่ 6 อาหารดีมีประโยชน์ ภาคเรียนที่ 1

สื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง