Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ จับมือ WWF ประเทศไทย เปิดศูนย์การเรียนรู้เยาวชนพิทักษ์สายน้ำ ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

Back to Press releases
กรกฎาคม 22, 2018

 

 

 

 

กรุงเทพฯ – 4 มิถุนายน 2561 – เพราะ "น้ำ" เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพของมนุษย์ทั้งในการอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำวัน ดังนั้นการรักษาแหล่งน้ำให้สะอาดเพื่อให้ลูกหลานมีใช้ในอนาคตจึงเป็นสิ่งสำคัญ ด้วยเหตุนี้ ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ในฐานะน้ำดื่มคุณภาพที่ใส่ใจดูแลแหล่งน้ำเพื่ออนาคตอันสดใส จึงได้จับมือกับพันธมิตรอย่าง WWF ประเทศไทย เปิดศูนย์การเรียนรู้ “โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ” แห่งแรกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนสาคลีวิทยา เพื่อปลูกจิตสำนึกนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่องของการอนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรน้ำบริเวณชุมชนอย่างยั่งยืน

นายลูก้า คิโอด้า ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการดูแลทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยได้ริเริ่มดำเนินโครงการ “เยาวชนพิทักษ์สายน้ำ” ที่ร่วมมือกับ WWF ประเทศไทย จัดขึ้นตั้งแต่พ.ศ.2558 โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์แหล่งน้ำรอบๆ โรงเรียนแก่นักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งพัฒนาคนรุ่นใหม่ในการเป็นผู้พิทักษ์น้ำ ซึ่งเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ก็ยังจัดกิจกรรมอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ จึงได้ต่อยอดโครงการฯ จากโรงเรียนสู่ชุมชนด้วยการเปิดศูนย์การเรียนรู้ “โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจเรื่องของการอนุรักษ์น้ำในโรงเรียนชุมชนเพราะเราเล็งเห็นว่าโรงเรียนชุมชนเป็นศูนย์กลางสำคัญในการส่งเสริมการอนุรักษ์น้ำให้กับคนในชุมชนในวันนี้และอนาคต พร้อมถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเยี่ยมชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในเรื่องของการอนุรักษ์แหล่งน้ำตั้งแต่แหล่งกำเนิดของน้ำไปจนถึงการดูแลคุณภาพน้ำ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ในการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคต (Nestlé Purpose of “Enhancing quality of life and contributing to a healthier future) เพื่อโลกของเรา

นางสาวเยาวลักษณ์ เธียรเชาว์ ผู้อำนวยการ WWF-ประเทศไทย กล่าวว่า “WWF-ประเทศไทย และผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ เป็นพันธมิตรที่ดีในการดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เรื่องของการอนุรักษ์น้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ตั้งแต่เริ่มต้นทำโครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ จนถึงการเปิดศูนย์การเรียนรู้ “โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ” ในวันนี้ นับเป็นกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมในการสร้างต้นแบบด้านจิตสำนึกเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และถ่ายทอดไว้ให้คนรุ่นหลังได้มีน้ำสะอาดไว้ใช้ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน”

เและเพราะการดูแลรักษาสายน้ำให้มีคุณภาพต้องทำอย่างต่อเนื่อง และจะประสบผลสำเร็จได้เมื่อโรงเรียนและชุมชนเข้มแข็ง ภายในศูนย์การเรียนรู้ “โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ” ณ โรงเรียนสาคลีวิทยา ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนคลองขนมจีน จึงได้รวบรวมเรื่องราวของโครงการทั้งหมด 4 สถานีตั้งแต่เรื่องแหล่งกำเนิดของน้ำ วิธีการดูแลแหล่งน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ ไปจนถึงสถานีพิเศษที่แสดงผลงานความสำเร็จของเด็กๆ จากโครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ ซึ่งได้น้องๆ ที่เป็นแกนนำพิทักษ์น้ำจากโครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำมาแนะนำ เริ่มจาก สถานีที่ 1 “น้ำจืดอยู่หนใด” เป็นสถานีที่ให้ความรู้เรื่องของต้นกำเนิดของแหล่งน้ำจืดซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าน้ำที่นำมาใช้อุปโภค และบริโภคมีน้อยกว่า 1% เท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงควรเริ่มอนุรักษ์น้ำตั้งแต่วันนี้เพื่อให้คนรุ่นหลังมีน้ำสะอาดไว้ใช้อย่างเพียงพอ ต่อด้วยสถานีที่ 2 “อดีต ปัจจุบัน คลองขนมจีนสายน้ำแห่งชีวิต” เป็นการบอกเล่าประวัติความเป็นมาของคลองขนมจีน จากอดีตที่น้ำเป็นเหมือนชีวิตของชุมชนขนมจีนทั้งเรื่องการกิน ใช้ และสัญจรของประชากรทั้งสิ้น 66,700 คนจาก 6 ตำบล ซึ่งมีจำนวนบ้านเรือนกว่า 24,606 ครัวเรือน แต่เมื่อวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันเปลี่ยนไปก็อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำได้ คนเราจึงควรตระหนักถึงการดูแลใส่ใจแหล่งน้ำ หลังจากเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปของสายน้ำ ต่อมาสถานีที่ 3 โซ่อาหาร และสายใย ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำที่มีคุณภาพ เพราะความอุดมสมบูรณ์ของสายน้ำทำให้มีความหลากหลายของสายพันธุ์ที่ต้องพึ่งพากันและกัน หากน้ำเน่าเสีย หรือสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ไหนหายไป ก็ทำให้สายพันธุ์อื่นได้รับผลกระทบเช่นกัน จากความรู้ 3 สถานี ก็เข้าสู่สถานีที่ 4 โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ ซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักถึงหน้าที่ของการดูแลสายน้ำเพื่อปลูกจิตสำนึกของเยาวชนและคนทั่วไปให้หันมาอนุรักษ์น้ำอย่างยั่งยืน

หลังจากที่ได้ความรู้กันจนเต็มอิ่มแล้ว ก็ยังมีสถานีพิเศษซึ่งเป็นโครงงานต่อยอดจากโครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ และได้นำไปปฏิบัติจริง ได้แก่ ผลงาน “กังหันสวย กรองน้ำใส” จากโรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) และ“เครื่องตีน้ำ” โรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล มาแสดง นอกจากนี้ ภายในโรงเรียนสาคลีวิทยา ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ “โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ” ก็มีผลงานที่โดดเด่นทั้งการเปลี่ยนคุณภาพแหล่งน้ำรอบโรงเรียนจากน้ำเสียเป็นน้ำใส โดยใช้เวลาเพียงแค่ 4 เดือน จนต่อยอดไปเป็นโรงเรียนต้นแบบให้กับโรงเรียนอีกหลากแห่งในพื้นที่ รวมถึงชุมชนรอบข้าง โดยได้พัฒนาพื้นที่โรงเรียนกว่า 33 ไร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 5 จุด ประกอบด้วยกระชังปลาและกระชังกุ้งฝอย กระชังหอยขม โรงเพาะเห็ด บ่อสายบัว และบ่อแพผัก จนสามารถนำผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารให้เด็กนักเรียนทั้งโรงเรียนได้รับประทานเป็นอาหารกลางวัน รวมถึงนำไปขายสร้างรายได้ให้กับโรงเรียน

“ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์การเรียนรู้ “โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ” จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจิตสำนึกให้คนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เป็นกำลังสำคัญในการเป็นผู้พิทักษ์น้ำ ง่ายๆ เพียงเริ่มจากเด็กและเยาวชนซึ่งจะเติบโตไปพร้อมกับอนาคตที่เต็มไปด้วยโอกาสดีๆ พร้อมดื่มน้ำคุณภาพที่เติมความสดชื่นให้กับร่างกายของเด็กๆ และครอบครัวครับ” นายลูก้า กล่าวทิ้งท้าย

สารถึงบรรณาธิการ

เนสท์เล่เป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มรายใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุม 191 ประเทศทั่วโลก พนักงานเนสท์เล่กว่า 328,000 คนต่างมี พันธสัญญาต่อเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ในการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคต (Enhancing quality of life and contributing to a healthier future) เนสท์เล่นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับผู้คนและสัตว์เลี้ยงครอบคลุมในทุกช่วงวัย มากกว่า 2,000 แบรนด์ ทั้งที่เป็นแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักในระดับโลก เช่น เนสกาแฟ เนสเปรสโซ ตลอดจนแบรนด์ที่เป็นที่ชื่นชอบในท้องถิ่นอย่าง ตราหมี หรือมิเนเร่ บริษัทฯ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยกลยุทธ์ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ปัจจุบัน เนสท์เล่ก่อตั้งมานานกว่า 150 ปี โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองเวเวย์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำดื่มของเนสท์เล่ในประเทศไทย ได้แก่ น้ำแร่ธรรมชาติมิเนเร่ น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ น้ำแร่ธรรมชาติชนิดมีฟองและเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติชนิดมีฟองแต่งกลิ่นธรรมชาติเปอริเอ้ น้ำแร่ธรรมชาติชนิดมีฟองและ เครื่องดื่มรสผลไม้ซานเปอริกาโน่ และน้ำแร่ธรรมชาติอะควาพันนา

###

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ:
รสริน วิวัฒน์สุจริตกุล (08 7927 5999)

Article Type