Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ผนึก WWF ประเทศไทยปลูกจิตสำนึกเยาวชนอนุรักษ์น้ำผ่านโครงการ “เยาวชนพิทักษ์สายน้ำ”

youth water guardian
Back to Press releases
ธันวาคม 14, 2017

 

  • โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำมุ่งให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพัฒนายุวชนรุ่นใหม่ให้การพิทักษ์น้ำ
  • โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำสอดคล้องความมุ่งมั่นของผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ในการส่งเสริมการดูแลทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งแสดงถึงเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ ในการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตเสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคตเพื่อโลกของเรา

กรุงเทพฯ – 23 พฤศจิกายน 2560 – ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ร่วมมือกับ WWF ประเทศไทย
จัดโครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ ขึ้นเป็นปีที่ 3 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำจนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริงในการพัฒนาคุณภาพน้ำบริเวณแหล่งน้ำรอบโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ในการดูแลทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งยังสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ใน
การเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตเสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคตเพื่อโลกของเรา โดยผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ตั้งเป้าขยายกิจกรรม ด้วยการสร้างศูนย์การเรียนรู้โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ และอนุรักษ์คลองขนมจีน ในพ..2561


สำหรับกิจกรรมในวันนี้ จัดขึ้น โรงเรียนสาคลีวิทยา .พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการฯ  โดยมีดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) นายลูก้า คิโอด้า ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด พร้อมได้รับเกียรติจากพันธมิตรหลักของโครงการ นายนพรัตน์ เนื่องจำนง ผู้จัดการฝ่ายตลาดยั่งยืน WWF ประเทศไทย และผู้บริหารจากองค์กรส่วนท้องถิ่น นายไพบูลย์ ภู่ทอง และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมงาน

นายลูก้า คิโอด้า ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำเนื่องจาก น้ำ เป็นต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน์และเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ประกอบกับเรามีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์น้ำอย่างยั่งยืนเพื่อพิทักษ์น้ำไว้ให้คนรุ่นหลังได้มีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอในอนาคต ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ ขึ้นด้วยการจับมือกับพันธมิตรอย่าง WWF ประเทศไทย ในการดูแลแหล่งน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเริ่มต้นที่โรงเรียนที่ตั้งอยู่รอบโรงงานผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ พร้อมเพิ่มพูนความรู้ในการอนุรักษ์น้ำเพื่อให้เยาวชนได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของแหล่งน้ำธรรมชาติที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตที่ไม่ได้เพียงแค่สร้างความเข้าใจ แต่ยังต้องมั่นใจได้ว่าเยาวชนเหล่านี้จะรู้ถึงวิธีการปกป้องแหล่งน้ำเพื่อให้มีน้ำสะอาดและเป็นกลุ่มพลังสำคัญในการดูแลแหล่งน้ำเพื่อให้ประเทศไทยมีน้ำใช้ในชีวิตประจำวันในอนาคต โดยสามารถนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำรอบโรงเรียนได้แล้วกว่า 17 โรงเรียน


นายนพรัตน์ เนื่องจำนง ผู้จัดการฝ่ายตลาดยั่งยืน WWF ประเทศไทย กล่าวว่า “WWF มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ และมีเป้าหมายเดียวกันกับผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ในการอนุรักษ์แหล่งน้ำเพื่อคนรุ่นใหม่ในอนาคต เราตระหนักว่าแหล่งน้ำเป็นสิ่งสำคัญและเป็นความต้องการพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชีวิต และด้วยความเชื่อเดียวกับผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ในเรื่องของการอนุรักษ์แหล่งน้ำ  เราจึงรู้สึกดีใจที่ได้เป็นหนึ่งในพันธมิตรของโครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ ตลอด 3 ปีที่ผ่านมาเพื่อช่วยให้เยาวชนไทยเข้าใจถึงหน้าที่ในการอนุรักษ์น้ำเพื่อตัวเองและชุมชนของพวกเค้า ในขณะที่ก็ยังช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติเพื่อคนรุ่นต่อไปในอนาคตอีกด้วย 


ตลอดระยะ 3 ปีของการดำเนินโครงการ เยาวชนพิทักษ์สายน้ำซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่พ..2558  โรงเรียนสาคลีวิทยา ได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบจากความร่วมมือของเครือข่ายที่เข้มแข็ง ซึ่งมีผลงานไฮไลท์ที่โดดเด่นทั้งการเปลี่ยนคุณภาพแหล่งน้ำรอบโรงเรียนจากน้ำเสียเป็นน้ำใส จากเดิมที่ระดับออกซิเจนละลายน้ำมีเพียงแค่ 0 มิลลิกรัมต่อลิตร กลายเป็นมีออกซิเจนละลายน้ำถึง 8 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยใช้เวลาเพียงแค่ 4 เดือน (ซึ่งค่าออกซิเจนละลายน้ำที่สิ่งมีชีวิตสามารถอยู่อาศัยได้คือ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร) จนต่อยอดไปเป็นโรงเรียนต้นแบบให้กับโรงเรียนอีกหลากแห่งในพื้นที่ รวมถึงชุมชนรอบข้าง นอกจากนี้ยังพัฒนาพื้นที่โรงเรียนกว่า 33 ไร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 5 จุด ประกอบด้วยกระชังปลาและกระชังกุ้งฝอย กระชังหอยขม โรงเพาะเห็ด บ่อสายบัว
และบ่อแพผัก จนสามารถนำผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารให้เด็กนักเรียนทั้งโรงเรียนได้รับประทานเป็นอาหารกลางวัน รวมถึงนำไปขายสร้างรายได้ให้กับโรงเรียน

ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ตั้งเป้าว่าในพ..2561 จะขยายโครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำจากโรงเรียนสู่ระดับชุมชนผ่าน 2 กิจกรรม เริ่มจาก 1) เปิดศูนย์การเรียนรู้ ที่โรงเรียนสาคลีวิทยาแห่งนี้ในปีหน้าเพื่อเป็นศูนย์กลางการทำกิจกรรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ไม่ใช่แค่เพียงแสดงผลงานของโรงเรียนสาคลีวิทยาที่ชนะการประกวดเท่านั้น แต่จะรวบรวมผลงานของ17 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการด้วย 2) การอนุรักษ์คลองขนมจีน ซึ่งเป็นสายน้ำที่ไหลผ่านอำเภอเสนา และอำเภอลาดบัวหลวง ให้กลับมามีคุณภาพน้ำที่ดีผ่านการทำงานอย่างเป็นเครือข่ายของโรงเรียน ชุมชน และองค์กรส่วนท้องถิ่น ซึ่งการอนุรักษ์คลองขนมจีนจะเป็นอีกหนึ่งโครงการต้นแบบของการอนุรักษ์น้ำในอนาคตอีกด้วย 

ในฐานะตัวแทนของผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ผมต้องขอขอบคุณ WWF ประเทศไทย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอยุธยา กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการเป็นพันธมิตรที่ดีจนสามารถผลักดันให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ นายลูก้า กล่าวทิ้งท้าย

สารถึงบรรณาธิการ

เนสท์เล่เป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มรายใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุม 191 ประเทศทั่วโลก พนักงานเนสท์เล่กว่า 328,000 คนต่างมีพันธสัญญาต่อเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ในการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคต เนสท์เล่นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับผู้คนและสัตว์เลี้ยงครอบคลุมในทุกช่วงวัย มากกว่า 2,000 แบรนด์ ทั้งที่เป็นแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักในระดับโลกเช่น เนสกาแฟ เนสเปรสโซ ตลอดจนแบรนด์ที่เป็นที่ชื่นชอบในท้องถิ่นอย่าง ตราหมี หรือมิเนเร่ บริษัทฯ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยกลยุทธ์ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ปัจจุบัน เนสท์เล่ก่อตั้งมานานกว่า 150 ปี โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองเวเวย์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำดื่มของเนสท์เล่ในประเทศไทย ได้แก่ น้ำแร่ธรรมชาติมิเนเร่ น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ น้ำแร่ธรรมชาติชนิดมีฟองและเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติชนิดมีฟองแต่งกลิ่นธรรมชาติเปอริเอ้  น้ำแร่ธรรมชาติชนิดมีฟองและเครื่องดื่มรสผลไม้ซานเปอริกาโน่ และน้ำแร่ธรรมชาติอะควาพันนา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ:
ตุลยดา เมธาชูโชค (09 6994 2636)