ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ

เนื่องจากน้ำมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประชากรโลก ปัญหาความต้องการแหล่งน้ำเพื่อใช้สำหรับบริโภคและสุขอนามัยในชีวิตประจำวัน ตลอดจนถึงการเกษตรและอุตสาหกรรม นับวันจะเพิ่มมากขึ้น

ในการสร้างคุณค่าร่วมกัน เนสท์เล่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล เท่าเทียมกับการดำเนินธุรกิจ เนสท์เล่ตระหนักดีถึงความสำคัญยิ่งของน้ำ ในขบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารของโรงงานเนสท์เล่ทั่วโลกกว่า 500 โรงงาน ต้องใช้น้ำในปริมาณมาก เนสท์เล่ จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างชัดเจน ให้ทุกโรงงานลดการใช้ทรัพยากรน้ำในขบวนการผลิตให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยถือหลัก การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดย ลดการใช้ (Reduce) การนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำน้ำมาใช้ใหม่ หลังการบำบัดแล้ว (Recycle)

บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด ตั้งอยู่ที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโรงงานผลิตกาแฟผงสำเร็จรูปของเนสท์เล่ที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสนับสนุนธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรน้ำที่มีอยู่จำกัด โดยมีหลักการจัดการน้ำดังต่อไปนี้

 

 

  • การลดการใช้ (Reduce) - ลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตโดยให้เกิดของเสียน้อยที่สุด
  • การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) - นำน้ำที่เกิดจากการระเหยน้ำกาแฟเข้มข้นกลับมาใช้ในการต้มสกัดใหม่
  • การนำมาใช้ใหม่ (Recycle) - นำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว มาใช้รดต้นกล้ากาแฟ ต้นไม้ในโรงงาน และใช้เป็นน้ำป้อนที่หอหล่อเย็น

จากการดำเนินการดังกล่าวอย่างจริงจัง ทำให้ปริมาณการปล่อยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วลดลง จนกระทั่งปัจจุบันไม่มีน้ำเสียปล่อยออกสู่คลองชลประทานเลย (Zero Waste Water Discharged)

ความสำเร็จในการจัดการน้ำของเนสท์เล่ มิได้เกิดจากการนำเทคโนโลยีมาใช้เพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากจิตสำนึกในด้านสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมของเนสท์เล่

นอกเหนือจากหลักการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เนสท์เล่ยังมีหลักปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรน้ำเพิ่มเติมอีก คือ

การแยกประเภทของน้ำเสีย - น้ำเสียปนเปื้อนกาแฟ น้ำเสียที่มีความเข้มข้นของสารเคมีสูง และน้ำเสียปกติ จะมีการบำบัดที่แตกต่างกันไป เพื่อให้เกิดการใช้น้ำที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

การนำน้ำฝนมาใช้งาน - ออกแบบระบบระบายน้ำฝน เพื่อกักเก็บและนำมาใช้งานเป็นน้ำดิบ