Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

สนับสนุนการผลิตน้ำนมดิบคุณภาพดี

สนับสนุนการผลิตน้ำนมดิบคุณภาพดีเนสท์เล่ให้การสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในการพัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมและคุณภาพน้ำนมดิบให้ได้มาตรฐานสากล ผ่านทางสหกรณ์โคนม 4 แห่ง โดยนักวิชาการด้านโคนม (Dairy Specialist) ของเนสท์เล่ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ ออกเยี่ยมฟาร์มและจัดฝึกอบรมแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟาร์ม และการพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบ ทำให้น้ำนมดิบของเกษตรกรมีคุณภาพและมาตรฐานดียิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถขายน้ำนมดิบได้ในราคาดี มีรายได้สม่ำเสมอ ผ่านสหกรณ์โคนม 6 แห่งที่เนสท์เล่มีกิจกรรมทำร่วมกันขณะนี้คือ
  • สหกรณ์โคนมพิมาย
  • สหกรณ์โคนมชุมพวง
  • สหกรณ์โคนมครบุรี
  • สหกรณ์โคนมบ้านบึง  
  • สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก
  • สหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ค สวนมะเดื่อ