Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

โรคมะเร็งและภาวะขาดสารอาหาร

โรคมะเร็งและภาวะขาดสารอาหาร
ผู้ใหญ่ราวหนึ่งในสามจะเผชิญกับโรคมะเร็งในช่วงชีวิตของพวกเขา อัตราการเกิดภาวะขาดสารอาหารในผู้ป่วยโรคมะเร็งนั้นมีตั้งแต่ 40 – 80% ผู้ป่วยมะเร็งจำนวนมากไม่ได้เสียชีวิตจากการลุกลามของโรค แต่กลับเป็นเพราะการขาดอาหาร การศึกษาวิจัยจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าในระยะที่เจ็บป่วยด้วยโรค ถ้าร่างกายได้อาหารที่เหมาะสมเพียงพอจะช่วยให้การรักษาได้ผลดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยยา การผ่าตัด หรือการฉายรังสี ช่วยให้ร่างกายฟื้นสภาพได้เร็วและดีขึ้น หรืออย่างน้อยที่สุดก็ช่วยให้คงสุขภาพนั้นไว้ไม่ให้เสื่อมโทรมกว่าที่ควรจะ เป็น การขาดอาหารยังทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานลดลง เกิดการติดเชื้อและเกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่ายจนมีผลเสียที่รุนแรงตามมา

ผู้ป่วยมะเร็งจะมีการใช้พลังงานมากขึ้น และมีการเผาผลาญสารอาหารมากขึ้นกว่าภาวะปกติ ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยมะเร็งมีความต้องการพลังงานและสารอาหาร มากกว่าปกติด้วย  แต่ด้วยภาวะโรคเองและกระบวนการรักษากลับทำให้ผู้ป่วยไม่อยากรับประทานอาหาร จึงเกิดภาวะความเสียสมดุลระหว่างความต้องการพลังงาน และการได้รับพลังงาน จึงเกิดการดึงเอากล้ามเนื้อออกมาสลาย ส่งผลให้ผู้ป่วยอ่อนแรง ดังนั้นหากผู้ป่วยไม่รู้จักการจัดอาหาร และการเลือกเมนูอาหารที่ถูกต้อง ผู้ป่วยจะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะขาดสารอาหารและเสียชีวิตจากผลแทรกซ้อนของการ ขาดสารอาหารได้

สาเหตุที่เป็นโรคมะเร็งแล้วขาดอาหาร
  • ร่างกายต้องการพลังงานเพิ่มขึ้น เซลล์มะเร็งมีการสร้างสารเคมีบางอย่าง ทำให้เผาผลาญอาหารที่รับประทานเข้าไปให้หมดไปโดยเร็วเพื่อใช้พลังงาน ถ้าร่างกายได้รับอาหารไม่เพียงพอ จะมีการเผาผลาญจากอาหารส่วนที่สะสมไว้ในร่างกายแล้วลุกลามไปถึงกล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อต่าง ๆ
  • ผู้ป่วยโรคมะเร็งรับประทานอาหารได้น้อย ในขณะที่ร่างกายต้องการอาหารเพื่อนำไปสร้างพลังงานเพิ่มขึ้น หรือเกิดภาวะการดูดซึมอาหารสูญเสียไป
การที่น้ำหนักลดลงไปเพียง 5% นั้นสามารถส่งผลกระทบต่อการตอบสนองการรักษาของผู้ป่วยได้ การปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหารที่เหมาะสมโดยดูแลให้ได้รับพลังงานและสาร อาหารที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายจึงควรเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาโรค มะเร็ง ผลดีที่ได้นั้นก็คือความสามารถในการทำกิจวัตรในชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น ภาวะแทรกซ้อนอย่างการติดเชื้อน้อยลง อุปสรรคในการรักษาที่น้อยลง ทนทานต่อการรักษามากขึ้น และมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น รวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม