Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดี

เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดี
เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดี ตอบยากเหมือนกันนะครับ ที่ผมบอกว่าตอบยากเพราะแต่ละครอบครัว แต่ละสังคมคงมีบรรทัดฐานที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามกระบวนการเลี้ยงลูกให้ได้ดีคงสามารถนำไปใช้ได้เหมือนกันเพียงแต่ต้องการความมุ่งมั่นตั้งใจและเป้าหมายที่ชัดเจนของผู้เกี่ยวข้องทุกคนเท่านั้นเองครับ ผมเริ่มตรงนี้เลยนะครับ

อันดับแรก คุณพ่อคุณแม่ต้องวิเคราะห์ตัวลูกพร้อมกับวิเคราะห์ครอบครัวกันก่อน เพื่อตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่า คำว่าให้ได้ดีในที่นี้เราอยากให้ลูกเป็นอย่างไรบ้าง เช่น ต้องการให้เขาเป็นคนเก่งในด้านใด เก่งมากน้อยเพียงไร นอกจากเก่งแล้วต้องมีพฤติกรรมอย่างไร ต่อจากนั้นก็ต้องมาวางแผนกันครับ แผนนี้ต้องแยบยลอย่างรอบด้าน เช่น ให้ทุกวินาทีของลูกสามารถส่งเสริมสิ่งที่เราต้องการให้ได้มากที่สุดเลยก็ว่าได้ครับ เพียงแต่ว่า.....ความคาดหวังหรือเป้าหมายของเราต้องเหมาะสมกับความสามารถ ความสนใจของลูกและเหมาะกับบริบทของครอบครัวครับ ตรงนี้ไม่มีใครบอกใครได้ครับ คุณพ่อ คุณแม่และครอบครัวต้องวิเคราะห์กันเองในบริบทของตัวเองอย่าไปเลียนแบบลอกเลียนใครบ้านไหนนะครับ เช่น ลูกชอบและถนัดเรียนภาษาไทย แต่ไม่ชอบและไม่ถนัดเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก็น่าจะเหมาะที่จะเอาดีทางด้านที่เกี่ยวกับการใช้ทักษะทางภาษามากกว่าทางด้านที่เน้นทางวิทยาศาสตร์ ถ้าเราเข้าใจลูกและเข้าใจเรา เราจะส่งเสริมให้เขาต่อยอดไปได้ไกลและเหมาะสมครับ และที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ต้องเหมาะกับบรรทัดฐานของสังคมรอบข้างตั้งแต่ใกล้ที่สุดจนถึงสังคมโดยรวมเลยครับ เช่น ถ้าลูกเก่งคอมพิวเตอร์นอกจากจะพยายามส่งเสริมให้ลูกพัฒนาต่อยอดความเก่งต่อไปเรื่อยๆแล้ว ยังต้องส่งเสริมให้ลูกได้คิดสร้างสรรค์โดยคำนึงถึงสังคมรอบข้างไปพร้อมกันด้วย เช่น ไม่สนับสนุนให้ลูกใช้ความเก่งของตัวเองพยายามหาทางใช้โปรแกรมที่มีลิขสิทธ์โดยไม่ต้องเสียเงิน การปฎิบัติของคุณพ่อคุณแม่จะเกิดผลได้ต้อง “สม่ำเสมอ หนักแน่น และอดทน” ครับ ผมเอาใจช่วยคุณพ่อคุณแม่ให้เลี้ยงลูกให้ได้ดีกันทุกครอบครัวเลยนะครับ

ที่มา: นพ.พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์