Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

สุขภาพจิตดีในเด็กสร้างได้ง่ายๆ เริ่มที่โต๊ะอาหาร

สุขภาพจิตดีในเด็กสร้างได้ง่ายๆ เริ่มที่โต๊ะอาหาร
นอกเหนือไปจากการคาดหวังให้เจ้าลูกน้อยของเรามีสุขภาพกายที่แข็งแรง คุณพ่อคุณแม่ก็อยากให้ลูกน้อยของเรามีสุขภาพจิตที่ดีด้วยเช่นกัน มีปัจจัยมากมายที่ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพจิตของเด็กทั้งทางบวกและทางลบ การที่ให้เด็กได้รับสภาพแวดล้อมที่แสดงให้เห็นถึงความรัก ความเห็นอกเห็นใจ ความไว้วางใจ และความเข้าใจ จะช่วยเด็กมีพื้นฐานทางจิตใจที่แข็งแกร่ง ส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้ดีขึ้น ดังนั้น ลองเริ่มต้นง่ายๆ ด้วยกิจกรรมสำคัญของครอบครัวอย่างการรับประทานอาหารร่วมกันที่โต๊ะอาหารในวันหยุดสุดสัปดาห์ คุณแม่อาจจะลองทำสิ่งเหล่านี้ดูเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านจิตใจของเด็กๆ

1. ให้เจ้าตัวน้อยมีส่วนร่วมในการคิดเมนูสำหรับมื้ออาหาร

2. ช่วยจัดเตรียมอาหารในมื้อนั้น

3. มอบหมายให้เจ้าตัวน้อยเป็นคนนัดหมายกับทุกๆ คนในครอบครัว

4. ให้เจ้าตัวน้อยเป็นผู้จัดเตรียมเครื่องดื่มเย็นๆ ชงง่าย เพื่อเพิ่มความสดชื่นให้กับทุกคนในครอบครัว แถมยังช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้กับเจ้าตัวน้อยไปพร้อมๆ กันด้วย

5. เปิดโอกาสให้เจ้าตัวน้อยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนกับทุกๆ คนในครอบครัวในช่วงมื้ออาหาร และมีมื้ออาหารพร้อมหน้ากันทั้งครอบครัวอย่างต่อเนื่อง เจ้าตัวน้อยก็จะเกิดความ
ไว้เนื้อเชื่อใจที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้คนในครอบครัวฟัง แม้จะโตเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแล้วก็ตาม

จะเห็นได้ว่าทุกกิจกรรมล้วนแต่เปิดโอกาสให้เจ้าตัวน้อยได้แสดงความคิดเห็น มีความรับผิดชอบผ่านงานต่างๆ ที่คุณแม่มอบหมายให้ เพื่อเป็นการฝึกให้เจ้าตัวน้อยมั่นใจในความสามารถของตนมากขึ้น เมื่อเจ้าตัวน้อยได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง ได้รับความรักความเอาใจใส่จากครอบครัว ทำให้เขาเรียนรู้วิธีการ การจัดการปัญหา มีความรัก ความสามัคคี ที่ช่วยเสริมสร้างภาวะสุขภาพจิตที่ดี เด็กๆ จะสามารถเผชิญปัญหาที่มากระทบได้อย่างเหมาะสม เป็นการปูพื้นฐานพัฒนาการ และการสร้างคุณค่าในตนเองให้กับเขาในอนาคตต่อไป