Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ศัพท์น่ารู้บนฉลากอาหาร

ศัพท์น่ารู้บนฉลากอาหาร

ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับคำว่า “หนึ่งหน่วยบริโภค” ที่แสดงอยู่ในกรอบข้อมูลโภชนาการ หมายถึง "กินครั้งละ" ซึ่งเป็นปริมาณอาหารที่ผู้ผลิตแนะนำให้ผู้บริโภคกินต่อหนึ่งครั้งนั่นเอง ซึ่งได้มาจากค่าเฉลี่ยที่คนไทยรับประทาน และเมื่อรับประทานในปริมาณเท่านี้แล้วก็จะได้รับสารอาหารตามที่ระบุอยู่ในช่วงต่อไปของกรอบข้อมูลโภชนาการ

ต่อไปเรามาเรียนรู้คำศัพท์ที่พบบ่อยๆ และคำเตือนบนฉลากอาหาร ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากันค่ะ

ข้อความบนฉลาก

ความหมาย(ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค)

 

พลังงานต่ำ

มีพลังงานไม่เกิน 40 กิโลแคลอรี

 

พลังงานน้อยกว่า

ลดปริมาณพลังงานลงร้อยละ 25 ขึ้นไป
เมื่อเทียบกับอาหารอ้างอิง หรือผลิตภัณฑ์สูตรเดิม

 

ปราศจากไขมัน

มีไขมันทั้งหมดน้อยกว่า 0.5 กรัม

 

ไขมันต่ำ

มีไขมันทั้งหมดไม่เกิน 3 กรัม

 

ปราศจากไขมันอิ่มตัว

มีกรดไขมันอิ่มตัวน้อยกว่า 0.5 กรัม
และมีกรดไขมันรูปแบบทรานส์ น้อยกว่า 0.5 กรัม

 

ไขมันอิ่มตัวต่ำ

มีกรดไขมันอิ่มตัวไม่เกิน 1 กรัม และมีพลังงาน
จากกรดไขมันอิ่มตัวไม่เกิน ร้อยละ 15 ของพลังงานทั้งหมด

 

ปราศจากโคเลสเตอรอล
ไม่มีโคเลสเตอรอล

มีโคเลสเตอรอลน้อยกว่า 2 มิลลิกรัม
และมีกรดไขมันอิ่มตัวไม่เกิน 2 กรัม

 

โคเลสเตอรอลต่ำ

มีโคเลสเตอรอลไม่เกิน 20 มิลลิกรัม
และมีกรดไขมันอิ่มตัวไม่เกิน 2 กรัม

 

โซเดียมต่ำ

มีโซเดียมน้อยกว่า 140 มิลลิกรัม

 

ปราศจากน้ำตาล
ไม่มีน้ำตาล

มีน้ำตาลน้อยกว่า 0.5 กรัม

 

น้ำตาลน้อยกว่า

ลดปริมาณน้ำตาลลงร้อยละ 25
ขึ้นไป เมื่อเทียบกับอาหารอ้างอิง หรือผลิตภัณฑ์สูตรเดิม

 

โปรตีนสูง
ใยอาหารสูง
วิตามิน......สูง
แร่ธาตุ...... (ไม่รวมโซเดียม)สูง

มีสารอาหารนั้นอยู่ในปริมาณตั้งแต่ร้อยละ 20
ของ Thai RDI* ขึ้นไป

 

มี/เป็นแหล่งของ วิตามิน......
มี/เป็นแหล่งของ แร่ธาตุ........
มี/เป็นแหล่งของ ใยอาหาร

มีสารอาหารนั้นร้อยละ 10-19 ของ Thai RDI*

*Thai RDI (Thai Recommended Daily Intakes) หมายถึง สารอาหารที่แนะนำให้บริโภคประจำวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป

หากอยากสุขภาพดีและชะลออายุร่างกาย ควรเลือกบริโภคอาหารที่มีพลังงาน และความหวาน (น้ำตาล) ความมัน (ไขมัน ไขมันอิ่มตัว) ความเค็ม (โซเดียม) น้อยๆ นะคะ